New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes

Název práce: New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes
Autor(ka) práce: Holovka, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Burešová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Following the financial turmoil in 2007/2008 liquidity black holes (LBH) has become arising topic often discussed among academics as well as portfolio managers all around the world. More recent view on liquidity risk covers those liquidity black holes which occur when the liquidity completely dries up in a particular market and the market becomes one-sided. There are basically 2 channels through which liquidity can be affected - Demand and Supply. In first case, the portfolios of investors lose the value and consequently the investors lose confidence in financial system. In the second case, banks hit their capital constraints, they tighten the terms of providing credits and loans to reduce the credit risk exposure and hence it becomes more difficult for firms to raise the funds. At this point dangerous spiral arises and the liquidity of financial system evaporates rapidly. The crucial point of this master thesis is to find the main determinants of Liquidity Black holes and find possible solutions to avoid their appearance.
Klíčová slova: liquidity; risk; Black Holes
Název práce: New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes
Autor(ka) práce: Holovka, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Burešová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V návaznosti na financní krizi v letech 2007/2008 se pojem "Liquidity Black Holes" stal casto diskutovaným tématem v akademických kruzích, stejne tak jako mezi portfolio manažeri po celém svete. Novejší pohled na likviditní riziko bere v potaz "Liquidity Black Holes", které se objevují, když likvidita zcela zmizí z urcitého trhu a ten se tak stává jednostranný. V zásade existují 2 kanály, pres které muže být ovlivnena likvidita -- kanál poptávky a nabídky. V prvním prípade, portfolia investoru ztrácí hodnotu a v dusledku toho investori ztrácí duveru ve financní systém. V druhém prípade je postižen kapitál bank, a tyto instituce poté zprísní podmínky poskytování úveru a pujcek, tak aby snížily úverovou expozici, což nakonec vede k obtížnejšímu prístupu jednotlivých korporací ke zdroji financních prostredku. V tomto momente vzniká nebezpecná spirála a likvidita celého financního systému se muže zcela vytratit. Cílem této diplomové práce je zjistit hlavní faktory "Liquidity Black Holes" a hledat možná rešení, aby se zabránilo jejich vzniku.
Klíčová slova: riziko; černá díra; likvidita

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24336/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: