Příčiny a důsledky krize na trhu druhotných surovin

Název práce: Causes and consequences of crisis on the market for secondary raw materials
Autor(ka) práce: Gojišová, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slavík, Jan
Oponenti práce: Šeflová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Subject matter of the diploma thesis is a crisis on the market for secondary raw materials. The crisis was observed in the end of 2008 and in beginning of 2009. The diploma thesis is deal with current situation on the market for recycling and identifying its specifics. First, it is focused on the European Packaging Waste Directive institutional framework of the market for recycling. Consequently it is discussed how successful is implemented Directive in each European Union member country. The second chapter is about the market for recycling and about the recent crisis. In the third chapter we discover causes and consequences in connection with the collapse and we will confront with specialists through the interviews. In the last part of the diploma thesis is suggested original solution.
Klíčová slova: recycling of waste; tradable permits; market for secondary raw materials
Název práce: Příčiny a důsledky krize na trhu druhotných surovin
Autor(ka) práce: Gojišová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slavík, Jan
Oponenti práce: Šeflová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Námětem pro vznik práce je krize na trhu druhotných surovin, ke které došlo na přelomu let 2008 a 2009. Práce se zabývá zachycením současné situace na trhu druhotných surovin, identifikací specifik a institucionálního prostředí. V práci je nejdříve pozornost věnována evropské obalové regulaci jako institucionálnímu prostředí trhu s druhotnými surovinami včetně diskuse výsledků, kterých je dosahováno v jednotlivých zemích Evropské unie. Druhá kapitola se zabývá trhem druhotných surovin, jeho specifikům a popisu průběhu a projevů krize. Ve třetí kapitole se objevuje analýza příčin a důsledků, které jsou spojeny s nedávným kolapsem, která je následně konfrontována s názory odborníků prostřednictvím strukturovaných rozhovorů. V poslední části práce je prostor věnován vlastním návrhům řešení.
Klíčová slova: recyklace; trh druhotných surovin; obchodovatelná povolení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 21. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: