Analýza hospodaření obecně prospěšných společností v konkrétních podmínkách Domova Sue Ryder, o.p.s.v letech 2006 - 2009

Název práce: Analýza hospodaření obecně prospěšných společností v konkrétních podmínkách Domova Sue Ryder, o.p.s.v letech 2006 - 2009
Autor(ka) práce: Stárková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je seznámení s problematikou nestátního neziskového sektoru v České republice. První část je teoretická a věnuje se vymezení jednotlivých typů neziskových organizací a jejich právní úpravě. Dále je zde věnována pozornost účtování neziskových organizací a vymezení pojmů používaných ve spojení s neziskovými organizacemi jako například fundraising nebo samofinancování. Druhá část popisuje hospodaření konkrétní neziskové organizace, a to obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder. Analyzují se zde výnosy, náklady a výsledek hospodaření Domova Sue Ryder v letech 2006 - 2009 v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.
Klíčová slova: účetnictví; obecně prospěšná společnost; fundraising; neziskový sektor
Název práce: Analysis of the economy of public benefit organizations in specific conditions of Domov Sue Ryder, o. p. s. for the period 2006 - 2009
Autor(ka) práce: Stárková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to get acquainted with issues concerning the non-profit sector in Czech Republic. The first part is theoretical, and defines the concrete types of non-profit organizations and their legal regulations. Further attention is paid to accounting for non-profit organizations, and definitions of terms commonly used in connection with non-profit organizations such as fundraising or self-financing. The second part describes the economy of a specific non-profit organization, namely Domov Sue Ryder, a public benefit organization. This part analyzes the revenues, expenses, and profit of Domov Sue Ryder for the period 2006 - 2009 in distribution to main and additional activities.
Klíčová slova: public benefit organization; non-profit sector; accounting; fundraising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 1. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29537/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: