Inovace v EU a možnosti využití jejich podpory v ČR

Název práce: Inovace v EU a možnosti využití jejich podpory v ČR
Autor(ka) práce: Čermáková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem inovací v Evropské unii a nástroji jejich podpory. Jejím cílem je zhodnotit, jakých výsledků bylo v EU na poli inovací po deseti letech jejich soustředěné podpory dosaženo, a identifikovat případné problémy, které brání dosažení cílů, jež si EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací stanovila. Po krátkém teoretickém úvodu, kde je vymezen pojem inovace a další související pojmy, je problematika inovací dána do kontextu Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 - klíčových evropských strategických dokumentů v oblasti inovací. Druhá část práce se věnuje nadnárodní podpoře inovací, konkrétně finančním nástrojům, kterými lze oblast VaVaI podporovat ze zdrojů EU v České republice. Závěrečná část se pak zabývá analýzou postavení Unie na poli inovací a identifikací problematických oblastí.
Klíčová slova: rámcový program; inovace; veřejná podpora; Evropská unie; strukturální fondy
Název práce: Innovations in the EU and possibilities of their support in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Čermáková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the topic of innovations in the EU and the instruments of their support. The aim of this paper is to sum up the results of the support which was provided for innovations in the last decade and to identify possible problematic areas which hinder achieving the stated goals in this field. In the first part, after a short introduction where innovations and related terms are defined, innovations are put in context with the Lisbon strategy and the strategy Europe 2020 - the key European strategic documents. The second part focuses on the description of the EU financial instruments which are used to support the R&D&I in the Czech Republic. The final part deals with analysis of the current position of the European Union in the area of innovations and identifies the problematic areas.
Klíčová slova: Structural Funds; innovation; European Union; state aid; Framework programme

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2010
Datum podání práce: 5. 12. 2010
Datum obhajoby: 1. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26915/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: