Vliv realizace projektu "Třeboň - rozvoj lázeňské infrastruktury" na motivační složku daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Název práce: Vliv realizace projektu "Třeboň - rozvoj lázeňské infrastruktury" na motivační složku daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
Autor(ka) práce: Hájková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Peková, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá vliv realizace projektu "Třeboň - rozvoj lázeňské infrastruktury" na objem výnosů daňových příjmů města, resp. na tu část daňových příjmů, které plynou městu z podílu na dani z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Obcím podle tohoto zákona náleží 30 % daně z příjmů fyzických osob odvedené samostatně výdělečně činnými subjekty s místem bydliště na území města. Tento podíl je tzv. motivační složkou daně, která má podněcovat obce k vytváření podnikatelských příležitostí pro osoby samostatně výdělečně činné, a tím zvyšovat obecní příjmy. Cílem této práce je zjistit, zda se realizace tohoto projektu skutečně projevila na výši daňových příjmů města Třeboně. V teoreticko-metodologické části je představen model fiskálního federalismu uplatňovaný na území České republiky. V návaznosti na tento model jsou popsány příjmy obcí se zaměřením na příjmy daňové. V praktické části je popsán realizovaný projekt a jeho vliv na dílčí cíle např. na růst objemu místních poplatků, na růst zaměstnanosti. Stěžejní kapitolou praktické části je analýza vývoje zmíněné motivační složky v konfrontaci s vývojem počtu registrovaných podnikatelských subjektů na území města v letech realizace projektu včetně objasnění vlivů tohoto protisměrného vývoje.
Klíčová slova: motivační složka daně; fiskální federalismus; daň z příjmů fyzických osob; rozpočtové určení daní
Název práce: Impact of the Implementation of Project "Třeboň - Spa Infrastructure Development" on Motivational Component of Income Tax of Individuals from self-employment
Autor(ka) práce: Hájková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Peková, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis describes realization effects of the project "Třeboň - rozvoj lázeňské infrastruktury" on the ammount of tax income in the city, especially with focus on the development of the part of tax incomes. These incomes receives the city as a share of tax incomes from self-employed persons (by law of budget determination of taxes No 243/2000 Sb.). According to this law each commune receives 30 % of tax from self-employed subjects, which have place of residence in the territory of this commune. This share of the tax is called as "motivation component" and it should motivate communes to create new business opportunities to increase own incomes. The focus of this thesis is an effect assessment of realization of this project on the size of tax incomes in the city Třeboň. There is the model of fiscal federalism introduced in the theoretical-methodological part. This model is used wide in the whole Czech republic to describe incomes of comunes - especially tax incomes. In the practical part there is a description of the implemented project and its effect on particular targets, for example effect on size of income of local taxes and effeck on growth of employment. The main section of the practical part is the evolution analysis of the "motivation component". This evolution of "motivation component" is compared with the evolution of business subjects, which are registered in the city Třeboň (including the description of the regressive evolution).
Klíčová slova: budget determination of taxes; physical person income tax; motivation component of tax; fiscal federalism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2009
Datum podání práce: 20. 4. 2011
Datum obhajoby: 30. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23527/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: