Alternativní řešení problematiky nezaměstnanosti v období ekonomické krize

Název práce: Alternativní řešení problematiky nezaměstnanosti v období ekonomické krize
Autor(ka) práce: Černík, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Luštický, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Peter Černík, Alternativní řešení problematiky nezaměstnanosti v období ekonomické krize. Diplomová práce, Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Musil, Jindřichův Hradec 2010, 74 s. a 1 s. přílohy. Práce analyzuje ekonomickou krizi z roku 1929 a podobnosti současné ekonomické krize. Práce se dále zaměřuje na nezaměstnanost a životní úroveň jako důsledky ekonomické krize. Snahou je poukázat na neúčinnost konvenčních řešení, ke kterým jednotlivé vlády přistupují, a nastínit některé alternativní řešení, které by mohly být z dlouhodobého hlediska efektivnější. Jedním z takových řešení je vývoj dopravy, protože ta je jedním z hlavních faktorů při shánění zaměstnání či realizaci podnikání. Praktická část diplomové práce se zabývá futuristickým řešením dopravy, které by zajišťovalo mnohem dokonalejší mobilitu pracovní síly, jak ji známe dnes. Efektivním fungováním takové dopravy by bylo možné účinněji předcházet následkům ekonomických krizí, které lidstvo v budoucnu čekají.
Klíčová slova: ekonomická krize; doprava; nezaměstnanost
Název práce: Set of Problems connected with Unemployment and Alternative Solution at the Economic Crisis Time
Autor(ka) práce: Černík, Peter
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Luštický, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Peter Cernik, Set of Problems connected with Unemployment and Alternative Solution at the Economic Crisis Time. Thesis, Faculty of Management University of Economics in Prague. Tutor Ing. Martin Musil, Jindřichův Hradec, 2010, 74 p. and 1 p. attachments. The thesis analyzes the economic crisis of 1929 and the similarity of the current economic crisis. Thesis will also focus on unemployment and living standards as a result of the economic crisis. The aim is to highlight the ineffectiveness of conventional solutions, which governments are doing and outline certain alternative solutions that might be effective in the long term. One such solution is the development of transport, because it is a major factor in job hunting , or the implementation of the business. The practical part of the thesis deals with a futuristic transport solution which would provide a much superior mobility of the workforce as we know it today. Effective functioning of such services would be more efficient to avoid the consequences of economic crises that await mankind in the future.
Klíčová slova: economic crisis; unemployment; transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2008
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 30. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19317/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: