Ohodnocení společnosti PRO.MED.CS Praha, a.s. a Pliva Lachema, a.s. pomocí bonitních a bankrotnich modelů

Název práce: Ohodnocení společnosti PRO.MED.CS Praha, a.s. a Pliva Lachema, a.s. pomocí bonitních a bankrotnich modelů
Autor(ka) práce: Kazdová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vypovídací schopností bonitních a bankrotních modelů, jejichž cílem je stanovení finančního zdraví vybraných podniků s možností predikce jejich budoucího vývoje několik let dopředu. Za zástupce bankrotujících podniků jsem vybrala podnik Pliva Lachema, a.s., který v roce 2010 vstoupil do likvidace. Prosperující podnik zastupuje PRO.MED.CS Praha a.s. V obou případech se jedná o farmaceutické podniky zabývající se výrobou léků a vývojem nových léčiv. V teoretické části jsou popsány jednotlivé poměrové ukazatele a použité predikční modely, včetně jejich konstrukce a postupů jejich vyhodnocení. V praktické části popisuji konkrétní výsledky použitých ukazatelů poměrové finanční analýzy a predikčních modelů u výše zmíněných společností za sledované roky 2004-2008. Cílem této práce je zjistit, zda jednotlivé bonitní a bankrotní modely měly dobrou vypovídací schopnost o současném stavu obou podniků a zda bankrotní modely dokázaly předpovědět blížící se úpadek společnosti Pliva Lachema, a.s.
Klíčová slova: Farmaceutické společnosti; Finanční analýza; Bonitní modely; Poměrové ukazatele; Predikce finanční tísně; Bankrotní modely; Čistý pracovní kapitál
Název práce: Evaluation of PRO.MED.CS Praha, a.s. and Pliva Lachema, a.s. by solvency and bankruptcy models
Autor(ka) práce: Kazdová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the explanatory power of solvency and bankruptcy models designed to determine the financial health of selected companies with their predictions for future development for several years ahead. Pliva Lachema, a.s., which went into liquidation in 2010, was chosen as a representative of a bankrupting business. A prosperous company is represented by PRO.MED.CS Praha a.s. Both are pharmaceutical companies focusing on manufacturing drugs and developing new medicines. The theoretical part deals with different ratios and predictive models, including their structure and methods of their evaluation. The practical part describes results of the indicators of financial ratio analysis and prediction models for the above-mentioned companies for the years 2004-2008. The aim of this study is to determine if chosen solvency and bankruptcy models have a good explanatory power on the current status of both companies and if bankruptcy models are able to predict the impending bankruptcy of the company Pliva Lachema, a.s.
Klíčová slova: Bankruptcy prediction models; Net Working Capital; Pharmaceutical companies ; Solvency models ; Financial analysis; Financial ratios

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 26. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28817/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: