Obchodní a kulturní zvláštnosti Barmy

Název práce: Obchodní a kulturní zvláštnosti Barmy
Autor(ka) práce: Tomková, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je nastínit průběh obchodního jednání v Barmě, základy obchodní etikety a kulturní specifika země a dále ověřit hypotézu, zda jsou natolik odlišné od našich zvyklostí, aby zabránily vzájemné komunikaci a obchodnímu vyjednávání mezi občany České republiky a Barmy, anebo tyto záležitosti výrazně zkomplikovaly. Výsledná práce by měla sloužit jako komplexní příručka budoucím investorům, podnikatelům, obchodním zástupcům i dalším lidem, kteří se chtějí o této zemi dozvědět něco bližšího. Vlastní text je členěn do čtyř kapitol, přičemž úvodní kapitola rozebírá základní charakteristiky země, jako je historie, geografie, demografie, administrativně-správní členění země a současná politická situace. Druhá kapitola se blíže soustředí na stav barmské ekonomiky a obchodním vztahy s Českou republikou s důrazem na základní podmínky uplatnění českého zboží na místním trhu. Obsahem třetí kapitoly je analýza obchodních zvyklostí a etikety a poslední kapitola se zaměřuje na specifické rysy barmské kultury, jejichž bližší poznání vytváří základní předpoklad pro pochopení povahy zdejších obyvatel a navázání úspěšných obchodních vztahů. Práce vychází z českých i zahraničních knižních a internetových zdrojů, statistik mezinárodních organizací, postřehů průvodkyně Radky Tkáčikové, osobních zkušeností zahraničních podnikatelů působících v Barmě a informací poskytnutých Ing. Ivanem Chválnym ze Zastupitelského úřadu ČR v Bangkoku.
Klíčová slova: buddhismus; kulturní zvyklosti; obchodní etiketa; Barma; obchodní jednání
Název práce: Business and Cultural Specifics of Burma
Autor(ka) práce: Tomková, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of my bachelor thesis is to outline the process of business negotiation in Burma, business etiquette and cultural specifics of the country and also to verify the hypothesis that they are so different from our practices as to prevent citizens of the Czech Republic and Burma from communicating and doing business with each other, or that they distinctively complicate these matters. The paper should serve as a comprehensive guide for future investors, entrepreneurs, business representatives and other people, who want to learn something more about this country. The body of the thesis is divided into four chapters, whereas the introductory chapter provides basic characteristics of the country such as history, geography, demography, administrative division of the country and the current political situation. The second chapter is focused on the economic stuation and business relations between Burma and the Czech Republic with an emphasis on basic conditions of the use of Czech products in the local marketplace. The third chapter is an analysis of business practices and etiquette, and the last chapter concentrates on specific features of Burmese culture, whose knowledge constitutes a basic prerequisite for misunderstanding the nature of the local population and establishment of successful business relations. The paper is based on Czech and foreign books and internet resources, statistics made by international organizations,observations of guide Radka Tkáčiková, personal experience of foreign business representatives operating in Burma and information provided by Ing. Ivan Chválny from the Embassy of the Czech Republic in Bangkok.
Klíčová slova: cultural practices; Buddhism; business etiquette; business negotiation; Burma

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2010
Datum podání práce: 5. 4. 2011
Datum obhajoby: 25. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28454/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: