Segmentace trhu rodinných domů

Název práce: Segmentace trhu rodinných domů
Autor(ka) práce: Bondareva, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je prověřit možnosti forward a backward segmentace na trhu rodinných domů, určit segmenty spotřebitelů, popsat je, rozvíjet profil segmentů a nabídnout možná marketingová doporučení. Data získaná primárním výzkumem jsou kódována v Microsoft Excel a následně zpracována ve statistickém analytickém programu IBM SPSS Statistics 19 for Windows. Výstupem páce je objevení tří segmentů spotřebitelů pomocí forward segmentace a tří segmentů pomocí backward segmentace. Každý ze sledovaných segmentů vykazuje určitá specifika, na základě kterých navrhuji marketingová doporučení.
Klíčová slova: backward segmentace; rodinný dům; segmentace trhu; shluková analýza; forward segmentace
Název práce: Segmentation of the Single-Family Housing Market
Autor(ka) práce: Bondareva, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to test the possibility of forward and backward segmentation on the single-family housing market, to reveal, describe and develop a profile of segments and to suggest marketing recommendations. Data from primary research is encoded in MS Excel and processed in the statistical analysis program SPSS Statistics 19 for Windows. The output of the thesis reveals three forward segments and three backward segments of the market. Based on certain specifics shown by each of the monitored segments, I suggested numerous marketing recommendations.
Klíčová slova: backward segmentation; forward segmentation; family house; market segmentation; cluster analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2010
Datum podání práce: 9. 5. 2011
Datum obhajoby: 25. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27313/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: