Ekonometrická analýza mikroekonomických procesů; aplikace na mzdy ČR

Název práce: Ekonometrická analýza mikroekonomických procesů; aplikace na mzdy ČR
Autor(ka) práce: Kalčevová, Jana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Arlt, Josef; Cahlík, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato doktorská disertační práce je zaměřena na modely mezd na českém trhu práce v letech 1996 a 2002. Modely mezd jsou sestaveny na základě ne zcela triviálního matematického pozadí a parametry příslušných modelů byly kromě postupů založených na metodě nejmenších čtverců odhadnuty také dosud nepříliš používanou kvantilovou regresí. Teorie odhadů kvantilovou regresí je v práci popsána včetně testovacích statistik, uvedeny jsou také vlastnosti odhadů, ukázkové příklady a návrh praktického použití kvantilové regrese. Pro samotnou analýzu jsou zpracovány dva rozsáhlé datové soubory a získané výsledky jsou porovnány nejen z pohledu vývoje v čase mezi roky 1996 a 2002, ale také v rámci zemí Evropské unie.
Klíčová slova: mikrocenzus; Evropská unie; mzdy; Kvantilová regrese
Název práce: Econometric Analysis of Microeconomic Processes. Application on Wages in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kalčevová, Jana
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Arlt, Josef; Cahlík, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on wages models on the czech labor market in 1996 and 2002. Wages models are built on non-trivial mathematical background and parameters of given models are estimated by methods based on sum of squared residuals and also not often used quantile regression. The quantile regression theory is described in the thesis together with test statistics. Properties of estimations, demonstration examples and proposal of practical application are also indroduced. The theory was applied to two large-size data-files, recieved results show the difference between years 1996 and 2002; a comparison with European Union countries is also given.
Klíčová slova: European Union; microcensus; wages; Quantile regression

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2003
Datum podání práce: 29. 1. 2009
Datum obhajoby: 12. 11. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14614/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: