Cause-related marketing a principy jeho fungování

Název práce: Cause-related marketing a principy jeho fungování
Autor(ka) práce: Šanderová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Současné trvdé konkurenční prostředí nutí firmy přicházet neustále s něčím novým. Zákazník se stává stále náročnější, jeho potřeby se posouvají směrem k vrcholu Maslowovy hierarchie potřeb. Cause-Related Marketing (CRM)jako jedna z nejrychleji rostoucích marketingových strategií reaguje na tyto trendy a využívá je ve svůj prospěch. Tento koncept je totiž integrální součástí firemní strategie v oblasti společenské odpovědnosti a představuje strategickou spolupráci firmy a neziskové organizace, kdy výši darovaných prostředků ovlivňuje spotřebitel prostřednictvím svých nákupů. Výzkumy dokazují,že tento koncept na spotřebitele "funguje", otázkou však zůstává, proč tomu tak je. Cílem diplomové práce je tedy vysvětlit prostřednictvím metody logické dedukce principy fungování CRM a celý koncept jednak zasadit do problematiky marketingové strategie a chování spotřebitele, jednak vymezit jeho souvislost se společensky odpovědným chováním firmy.
Klíčová slova: Nákupní chování; Corporate Social Responsibility; Cause-Related Marketing
Název práce: Cause-Related Marketing a principy jeho fungování
Autor(ka) práce: Šanderová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowadays firms are dealing with fierce competition and are "forced" to keep launching new products and strategies that would attract consumers'attention. One of the fastest growing marketing strategies - Cause-related marketing (CRM) addresses these trends as well as benefits from them. Cause-related marketing is a strategic partnership between a for-profit and non-profit organization. The contributions to the cause are made via consumer'purchases. As many statistics prove, CRM is a very effective strategy resulting in higher sales, enhanced image as well as loyalty. The question remains: how is it possible? What marketing concepts and techniques stand behind CRM? The diploma theses answers those questions and explains most important markteting and psychologial concepts from consumer's and firm's perspective.
Klíčová slova: Corporate Social Responsibility; Cause-Related Marketing; Consumer Behaviour

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2010
Datum podání práce: 20. 6. 2010
Datum obhajoby: 26. 4. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24763/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: