Autorské právo v profesi výkonného umělce

Název práce: Autorské právo v profesi výkonného umělce
Autor(ka) práce: Sanigová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Autorské právo se v dnešní době dotýká každého. Významně ovlivňuje výkonné umělce, kteří jsou většinou na užívání cizích autorských děl existenčně závislí. Práce analyzuje praktický dopad konkrétních ustanovení českého autorského zákona na profesi výkonných umělců -- hudebníků, charakterizuje kompetence kolektivních správců, poukazuje na úskalí rozdílnosti zákonných úprav v mezinárodním měřítku a definuje v právním kontextu nový pojem hudební motiv, jehož možné uplatnění dokládá na české i zahraniční judikatuře.
Klíčová slova: autorské poplatky; plagiátorství; kolektivní správa; autorské právo; výkonný umělec
Název práce: Impact of the authors' rights on the performing artist's profession
Autor(ka) práce: Sanigová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The authors' rights nowadays concern every individual. They significantly influence the performing artists, who use authors' works to make their living. This thesis analyses the specific impact of the Czech legal regulations on the professional musicians, describes the competences of the collecting societies, refers to the difficulties due to differences in the legal regulations on the international scale and defines musical theme as a new term in the legal context. The thesis proves the advantage of potential use of this term in both Czech and international courts practise.
Klíčová slova: royalties; plagiarism; collecting societies; performing artist; copyright; author's rights

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2010
Datum podání práce: 23. 12. 2010
Datum obhajoby: 15. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26931/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: