Prognóza vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva

Název práce: Prognóza vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva
Autor(ka) práce: Šimková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Dufek, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat strukturu obyvatelstva České republiky z hlediska vzdělanosti a ekonomické aktivity a následně nastínit jeho budoucí vývoj. Do variant prognózy je oproti standardním demografickým prognózám zahrnut i vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva. Tento přístup umožní lepší hodnocení budoucího vývoje ekonomicky aktivní složky obyvatelstva na základě její skutečné participace na pracovním trhu, a ne pouze na základě příslušnosti k věkové skupině, jak je tomu ve většině demografických prognóz. Součástí práce je také analýza pohlavně-věkově-vzdělanostní struktury obyvatelstva a rozbor důvodů ekonomické neaktivity.
Klíčová slova: vzdělanostní struktura; stárnutí populace; ekonomická aktivita
Název práce: Projection of future development of economically active population
Autor(ka) práce: Šimková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Dufek, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the structure of the population of the Czech Republic in terms of education and economic activity and then draw out its future development. To this variations of the projection is included the development of economic activity in the population compared to the standard demographic projections. This approach allows better assessment of future development economically active parts of the population by its actual participation in the labor market, and not only by age group, as it is in most demographic projections. This work also includes analysis of sex-education-age structure of the population and analysis the reasons for economic inactivity.
Klíčová slova: aging of population; economic activity; education structure

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 4. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 15. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31667/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: