Trvale udržitelný rozvoj - realita, problémy, výhledy, se zvláštním zřetelem na města

Název práce: Trvale udržateľný rozvoj - realita, problémy, výhľady, so zvláštnym zreteľom na mestá
Autor(ka) práce: Suchá, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je trvale udržateľný rozvoj, konkrétne trvale udržateľný rozvoj mestských systémov. Ide o veľmi aktuálnu tému, mestá sú v súčasnosti domovom viac ako polovice populácie celej planéty a sú to práve mestá, ktoré najväčšou mierou prispievajú k znečisťovaniu životného prostredia, k narušovaniu ekologickej rovnováhy našej planéty a zapríčiňujú vážne globálne problémy. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvé tri teoretické kapitoly predstavujú základ a východisko pre poslednú praktickú časť. V prvej kapitole sa venujem konceptu trvale udržateľného rozvoja všeobecne, jeho histórii, definíciám, problematike indikátorov a princípov trvale udržateľného rozvoja. V druhej a tretej kapitole analyzujem trvale udržateľný mestský rozvoj. Na základe teoretických poznatkov kapitoly vytvárajú hypotézu, podľa ktorej by mali byť vytvorené dva odlišné koncepty trvale udržateľného rozvoja miest na základe značných rozdielov medzi mestami rozvinutých a rozvojových krajín. Záverečná kapitola analyzuje stratégie vybraných miest, Mexika a Freiburgu, ako dosiahnuť trvale udržateľný mestský rozvoj, s ohľadom na odlišné postupy rozvojovej a rozvinutej krajiny.
Klíčová slova: trvale udržateľný rozvoj; Freiburg; urbanizmus; ekológia; Mexiko; mestské systémy
Název práce: Trvale udržitelný rozvoj - realita, problémy, výhledy, se zvláštním zřetelem na města
Autor(ka) práce: Suchá, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je trvale udržitelný rozvoj, konkrétně trvale udržitelný rozvoj městských systémů. Jde o velmi aktuální téma, města jsou v současnosti domovem více než poloviny populace celé planety a jsou to právě města, které největší měrou přispívají k znečišťování životního prostředí, k narušování ekologické rovnováhy naší planety a zapříčiňují vážné globální problémy. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První tři teoretické kapitoly představují základ a východisko pro poslední praktickou část. V první kapitole se věnuji konceptu trvale udržitelného rozvoje obecně, jeho historii, definicím, problematice indikátorů a principů udržitelného rozvoje. V druhé a třetí kapitole analyzuji trvale udržitelný rozvoj měst. Na základě teoretických poznatků kapitoly vytvářejí hypotézu, podle níž by měly být vytvořeny dva odlišné koncepty udržitelného rozvoje měst na základě značných rozdílů mezi městy rozvinutých a rozvojových zemí. Závěrečná kapitola analyzuje strategie vybraných měst, Mexika a Freiburgu, jak dosáhnout trvale udržitelný městský rozvoj, s ohledem na rozdílné postupy rozvojové a rozvinuté země.
Klíčová slova: městské systémy; trvale udržitelný rozvoj; Freiburg; Mexiko; urbanizmus; ekologie
Název práce: Sustainable development - reality, problems and prospects, with particular attention to the cities
Autor(ka) práce: Suchá, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The topic of the thesis is sustainable development, specifically sustainable development of urban systems. It is a very topical theme, the cities are currently home to more than half of the population of the entire planet and mostly cities contribute to the environmental pollution deterioration, the distortion of the ecological balance of our planet and cause serious global problems. The work consists of four chapters. The first three chapters constitute the theoretical basis for the last practical part. The first chapter introduces the concept of sustainable development in general, its history, definitions, issues and indicators of sustainable development principles. In the second and third chapter I analyze the sustainable urban development. On the basis of theoretical knowledges, chapters create the hypothesis according to which should be set up two different concepts of sustainable urban development considering differences between the cities of developed and developing countries. The final chapter analyzes the strategies of selected cities, Mexico and Freiburg, how to achieve sustainable urban development with respect to different methods of developing and developed country.
Klíčová slova: Freiburg; Mexico City; ecology; urbanism; city systems; sustainable development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 14. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28311/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: