Analýza vývoje aktivit instituce CzechTrade

Název práce: Analýza vývoje aktivit instituce CzechTrade
Autor(ka) práce: Setváková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěňhová, Božena
Oponenti práce: Jirges, Tibor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá jednou ze součástí proexportních opatření vlády,agenturou CzechTrade. Za cíl si klade zhodnotit téměř desetileté působení agentury a její efektivitu pro ČR. Popisuje začátky proexportní politiky po transformaci, předchůdce agentury CzechTrade a důvody jejího vzniku. Dále se práce zabývá obdobím od vzniku CzechTrade až do současnosti. Popisuje vývoj aktivit a poskytovaných služeb během devíti let. Další část je věnována srovnání určitých ukazatelů a skutečností v čase zpracovaných do grafů. Poslední kapitola se zabývá podobou CzechTrade dnes, jejím hodnocením ze strany zahraničních pracovníků, srovnáním s Evropskými proexportními organizacemi a pohledem do budoucna. V závěru je zhodnocena samotná efektivnost proexportní agentury pro ČR.
Klíčová slova: proexportní agentura; exportér; CVEV; porexportní opatření; CzechTrade

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2006
Datum podání práce: 26. 6. 2006
Datum obhajoby: 7. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3267/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: