Konečné řešení české otázky za druhé světové války

Název práce: Konečné řešení české otázky za druhé světové války
Autor(ka) práce: Rachačová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rataj, Jan
Oponenti práce: Háka, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V období Hitlerovy vlády se rasové teorie staly základním ideologickým pilířem politiky v Německu. Na základě toho se v nacistickém Německu vyvinul velmi silný rasismus, který vedl k vytvoření nesčetného množství plánů na likvidaci rasově méně hodnotných národů. Mezi takové byli zařazeni i Češi, jejichž území se také stalo jedním z prvních nacisty okupovaných území. Předmětem této práce je analýza plánů "konečného řešení české otázky", které bylo jedním z ideologických cílů Hitlerova nacistického Německa a spočívalo v úplné germanizaci "česko-moravského prostoru". Z jakých důvodů a jakým způsobem mělo být vyhubení Čechů v oblasti Čech a Moravy docíleno a jaké konkrétní postupy byly v tomto směru v období nacistické okupace podniknuty? Ve své práci jsem vycházela z dobových dokumentů a odborné literatury.
Klíčová slova: Nacismus; Protektorát; Konečné řešení
Název práce: Final solution of the Czech question during the Second World War
Autor(ka) práce: Rachačová, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rataj, Jan
Oponenti práce: Háka, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
During the time of Hitler's government in Germany, racial theories became the ideological cornerstone of policy in Nazi Germany. Based on that a strong racism against less valuable nations was developed in the Nazi Germany along with a number of plans for their destruction. Czechs were also included among these unwanted nations and their territory was also one of the first Nazi-occupied territories. This thesis is an analysis of their plans for a "final solution of the Czech Question" which was one of Hitler's ideological goals and consisted of complete Germanization of the whole Czech-Moravian area. What were the reasons for Hitler's hatred agaist the Czechs, how were the Nazis planning to achieve their goals and what concrete actions did they already taken during their occupation of the Czech-Moravian area? In my thesis I have worked with historical documents and scientific literature.
Klíčová slova: Nazism; Final solution; Protectorate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2010
Datum podání práce: 30. 12. 2010
Datum obhajoby: 15. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25189/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: