Hospodářská politika posledních amerických prezidentů a jejich vliv na Transatlantické vztahy

Název práce: Hospodářská politika posledních amerických prezidentů a jejich vliv na Transatlantické vztahy
Autor(ka) práce: Szotkowski, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná práce se zabývá proměnami hospodářské politiky Spojených států a vývojem jejich vnějších ekonomických vztahů s důrazem na transatlantické vazby na konci 20. a počátku 21. století. Na pozadí nejdůležitějších vnitropolitických a zahraničněpolitických událostí dvou posledních desetiletí sleduje a porovnává ekonomickou a politickou situaci americké společnosti, přičemž se snaží zachytit podstatné změny v hospodářské politice USA. Činí tak nejen pomocí základních makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, ale také ve spojení s tradičně problematickými systémy sociální a zdravotnické péče. Vnitřní vývojové tendence jsou pak dávány do souvislosti s proměnami ve vnějších vztazích Spojených států s důrazem na jejich ekonomickou stránku. V tomto ohledu se práce zaměřuje zejména na transatlantické vztahy a rodící se strategické partnerství mezi USA a Čínou. Stranou ovšem nezůstávají ani procesy globalizace, hospodářská krize let 2007 - 2009 či postavení amerického dolaru ve světové ekonomice.
Klíčová slova: Spojené státy; hospodářská politika; Transatlantické vztahy
Název práce: The economic policy of recent U.S. presidents and their impact on transatlantic relations
Autor(ka) práce: Szotkowski, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on changes in economic policy in the United States and on their external economic relations, with emphasis on transatlantic relations in the end of 20th and early 21st century. Against the backdrop of the most important domestic policy and foreign affairs in last two decades, it monitors and compares the economic and political realities of U.S. society while trying to capture significant changes in U.S. economic policy. It does so not only with basic macroeconomic indicators, fiscal and monetary policies, but also in conjunction with the traditionally problematic systems of social and health care. Internal developments are then put into the context of changes in the external relations of the United States with an emphasis on the economic side. On this count, the thesis focuses on transatlantic relations and the emerging strategic partnership between the U.S. and China. Hand, it does not leave even the processes of globalization, the economic crisis of 2007 - 2009, or the position of the U.S. dollar in the global economy.
Klíčová slova: econommic policy; transatlantic relations; U.S. presidents

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2006
Datum podání práce: 1. 12. 2006
Datum obhajoby: 14. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/12653/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: