Socioekonomická analýza fungování úzce specializovaného sportovního zařízení

Název práce: Socioekonomická analýza fungování úzce specializovaného sportovního zařízení
Autor(ka) práce: Bartošová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jiří
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená diplomová práce si klade za cíl aplikovat metody hodnocení investic na projekt úzce specializovaného sportovního zařízení. Pomocí Cost Benefit analýzy, kriteriálních ukazatelů a analýzy rizika zhodnotit přínosy a náklady projektu sportovní infrastruktury. Teoretická část se zabývá definicí sportovní infrastruktury, metodika přináší teoretický základ metod později využitých v praktické části. Jedná se o již zmíněnou Cost Benefit analýzu, analýzu rizika, SWOT analýzu a marketingové strategie. Pro dokreslení situace se praktická část kromě samotné socioekonomické analýzy věnuje též statistickým údajům týkajících se vybavenosti krajů ČR sportovními zařízeními a strategickými dokumenty ČR, které slouží jako podklad pro sociologickou část analýzy.
Klíčová slova: sportovní infrastruktura; SWOT analýza; Cost Benefit analýza; marketingová strategie
Název práce: Socio-economic analysis of very specialized sports facilities
Autor(ka) práce: Bartošová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jiří
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master's Thesis aims to apply methods of investmets to project of very specialized sports facilities. It uses Cost Benefit Analysis, Criteria Indicators, Risk Analysis to assess costs and benefits of sports infrastructure project. The theoretical part deals with a sport infrastructure definition, methodological part provides theoretical basis of methods used in next practical part. This is the previously mentioned Cost Benefit Analysis, Risk Analysis, SWOT Analysis and Marketing Strategy. To define real situation, practical part contains also statistic data regarding sports facilities in the Czech Republic and government strategy documents, which serves as basis of sociological part of the analysis.
Klíčová slova: Cost Benefit Analysis; Sports Infrastructure; SWOT analysis; Marketing Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2010
Datum podání práce: 10. 5. 2011
Datum obhajoby: 9. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27305/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: