Business Intelligence v MS Dynamics AX 2009

Název práce: Business Intelligence v MS Dynamics AX 2009
Autor(ka) práce: Hubáček, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Derfler, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce "Business Intelligence v MS Dynamics AX" je analýza funkcionality ERP systému MS Dynamics AX 2009 v oblasti Business Intelligence a Reportingu s přihlédnutím k současné pozici na trhu společnosti v tomto oboru. Za cíl je určena definice základního vztahu ERP systémů a Business Intelligence, dále vymezení možností Dynamics AX v oblasti Business Intelligence z hlediska jejich praktického využití a rovněž se dotknout základních technologických aspektů. Záměrem práce je dále stanovení jednotlivých kroků implementace na základě metodiky MS Dynamics Sure Step 2010 s postupem nasazení. Jako reflexe nedostatečného pokrytí některých oblastí je zmíněno řešení společnosti Circon Circle Consulting. Rovněž je realizován návrh Business Intelligence pro modul nákladového účetnictví, včetně návrhu datového úložiště, ETL a reportu s ohledem na specifika, kterými jsou například parent-child hierarchie, vztahy M:N mezi fakt tabulkami a dimenzemi. Přínos práce je patrný zejména pro čtenáře z řad konzultantů systémů, kterým je poskytnut náhled na důležitou a pro uživatele atraktivní funkcionalitu a také je jim nabídnut možný postup při implementaci. Technicky zaměření čtenáři mohou využít návrh řešení pro nákladové účetnictví a potenciální přístup k pojetí datového tržiště spolu s eventuálním přístupem k výše zmíněným aspektům.
Klíčová slova: Reporting; Business Intelligence; MS Dynamics AX; MS SQL Server; nákladové účetnictví; OLAP
Název práce: Business Intelligence in MS Dynamics AX 2009
Autor(ka) práce: Hubáček, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Derfler, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the diploma thesis entitled "Business Intelligence in Microsoft Dynamics AX" is to analyze the functionality of the ERP system Microsoft Dynamics AX 2009 in the area of Business Intelligence and Reporting with the reflection of the current market position of the company. The goal is to set the basic definition of the relationship between ERP and Business Intelligence systems, further defining the possibilities of MS Dynamics AX in BI in the terms of their practical use and also to describe the fundamental technological aspects. The aim of the work is evaluation and definition particular steps during implementation based on methodology MS Sure Step 2010 together with description of deployment process. As a reflection of insufficient coverage of some of the areas is mentioned solution of the company Circon Circle Consulting. Also is realized proposal for BI for AX cost accounting module, including designing data mart, ETL and report with respect to specifics, such as the parent-child hierarchies and many-to-many relationship between fact tables and dimensions. The contribution of this work is mainly evident for the consultants of the system, to who is provided insight into the important and for users attractive functionality and also is offered possible implementation process. Technically oriented readers may appreciate the solutions for Cost Accounting and potential approaches to the concept of data mart or other areas where they meet the above-mentioned aspects.
Klíčová slova: Cost Accounting; OLAP; Reporting; Business Intelligence; MS SQL Server; MS Dynamics AX

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 8. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29613/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: