Využití frameworku Django pro tvorbu informačních systémů

Název práce: Využití frameworku Django pro tvorbu informačních systémů
Autor(ka) práce: Hrubý, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza frameworku Django z hlediska návrhových vzorů a architektonických principů s důrazem na vývoj informačních systémů. Na základě srovnání dvou reálných systémů byla identifikována základní obecná funkcionalita, kterou systémy běžně podporují. Tato analýza pomohla identifikovat přednosti a nedostatky frameworku. Ty vyplývaly zejména z aplikační architektury a z nedostatků některých jeho komponent. Na jejich základě byly odvozeny požadavky na rozšiřující knihovnu a nové aplikační komponenty. Problémy, které vznikly s řešením jednotlivých nových aplikačních komponent v rámci stanovených požadavků jsou teoreticky rozebrány a je popsáno jejich řešení s důrazem na aplikaci vhodných návrhových vzorů. V řešení se zde objevuje aplikace návrhového vzoru Observer ve více procesovém prostředí, řízení přístupu k záznamům (pesimistické a optimistické zamykání) a správa databázového schématu v přírůstkovém přístupu k vývoji informačního systému. Implementované komponenty byly na závěr použity pro realizaci skutečného informačního systému v týmu, které dokazuje celkovou vhodnost použití tohoto frameworku pro použití ve vývoji informačních systémů.
Klíčová slova: Django; objetově-relační mapování; meziprocesová komunikace; návrhové vzory; informační systém
Název práce: Suitability of the Django Framework for Information Systems Development
Autor(ka) práce: Hrubý, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this study is to analyze the Django framework in terms of design patterns and architectural principles with emphasis on development of information systems. Based on a comparison of two real systems was identified basic general functionality, the systems commonly support. This analysis helped identify the strengths and weaknesses of the framework. These ensue from the application architecture and from weaknesses of some of its components. Based on these were derived requirements for library expansion and new application components. Problems that have arisen with the solution of the new application components within the specified requirements are theoretically analyzed and described their solutions with emphasis on the application of appropriate design patterns. The solution here appears the Observer design pattern in an environment different processes, access control entries (pessimistic and optimistic locking) and a database schema in an incremental approach to the development of an information system. Implemented components were used to program information system in a team, which demonstrates the overall suitability of this framework for use in the development of information systems.
Klíčová slova: desing patterns; object-relational mapping; interprocess communication; information system; Django

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2010
Datum podání práce: 4. 5. 2011
Datum obhajoby: 8. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27312/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: