Využití databázových systémů v sw balících typu ERP/ERP II

Název práce: Využití databázových systémů v sw balících typu ERP/ERP II
Autor(ka) práce: Vašek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou využití databázových systémů v softwarových balících typu ERP / ERP II. Cílem práce je vymezit pozici ERP / ERP II systémů na trhu informačních systémů. S tím souvisí také charakteristika databázových systémů a definice jejich specifického postavení vůči ERP / ERP II řešením. Kromě klasických řešení, kdy se celý informační systém nachází "uvnitř" podniku jsou analyzovány také nové přístupy, zohledňující externího poskytovatele ERP / ERP II a databázových služeb, zejména SaaS a Cloud Computing. Důležitým bodem je zhodnocení přínosu a rizik takovýchto business modelů pro různé velikosti ERP / ERP II řešení, o kterých tato práce také pojednává. Po úvodních teoretických kapitolách jsou vybráni respondenti z řad výrobců a dodavatelů ERP / ERP II produktů a je na nich proveden průzkum pomocí dotazníkového šetření. Cílem šetření je objasnit hlavní důvody výběru určitých databázových platforem pro různé typy ERP / ERP II řešení. Pomocí stanovených hypotéz se poté snažím objasnit mírů platformové nezávislosti robustních softwarových balíků typu ERP / ERP II vůči databázovým platformám. V závěrečných částech práce jsou srovnány jednotlivé databázové platformy mezi sebou, z hlediska jejich vhodnosti pro použití v ERP / ERP II systémech. Databázové systémy jsou podrobně analyzovány z několika různých hledisek. Na základě zjištěné teoretické a empirické četnosti jednotlivých databázových řešeních jsou pak určeni dominantní hráči na trhu a pomocí multikriteriálního srovnání s konkurencí jsou objasněny důvody jejich úspěchu. Nakonec je ještě nastíněn předpokládaný trend, kterým se bude vyvíjet trh databázových systémů určených pro ERP / ERP II produkty.
Klíčová slova: Cloud Computing; SaaS; Databázový systém; ERP / ERP II; Outsouring
Název práce: Usage of database systems in robust ERP/ERP II sw packages
Autor(ka) práce: Vašek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is concerning with problems of using database systems in ERP / ERP II software packages. The goal is to define position of ERP / ERP II systems in the Information System market. With this topic are also connected characteristics of database systems and definition of their specific position towards ERP / ERP II solutions. Except classical solutions, when the whole Information System is situated "inside" a company, there are also analyzed new attitudes, which respect external provider of ERP / ERP II and database services, particularly SaaS and Cloud Computing technology. This thesis also deals with evaluation of contributions and threats of these new business models, respecting different size of ERP / ERP II solutions. After introductory theoretical chapters, we choose respondents from groups of producers and distributors of ERP / ERP II products and we implemented a survey through questionnaire research. The goal is to clarify main reasons of choice of specific database platforms, used with different types of ERP / ERP II solutions. Afterward, with the aid of defined hypothesis, I'm trying to explain a degree of platform independence of robust ERP / ERP II software packages, towards database platforms. In closing parts of the thesis, there are compared individual database platforms among each other, respecting their suitability of usage in ERP / ERP II systems. Database systems are closely analyzed from several points of view. On the basis of ascertained theoretical and empirical frequency of particular database solutions we determine dominant market players and with the aid of multicriterial comparison we clear up reasons of their success among other competitors. Finally, we outline an anticipated trend, where the database systems market destined for ERP / ERP II products should grow in.
Klíčová slova: Cloud Computing; SaaS; Outsourcing; Database System; ERP / ERP II

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2011
Datum obhajoby: 8. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25037/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: