Zhodnocení využití Integrovaného operačního programu pro cestovní ruch

Název práce: Zhodnocení využití Integrovaného operačního programu pro cestovní ruch
Autor(ka) práce: Kovářová, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Bakos, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnocení využití finančních prostředků EU čerpaných prostřednictvím Integrovaného operačního programu na rozvoj cestovního ruchu v České republice. První část práce představuje program jako celek. Druhá část se zaměřuje na charakteristiku vybraných prioritních oblastí souvisejících s rozvojem cestovního ruchu včetně přehledu schválených projektů a jejich hlavních aktivit. Ve třetí části se práce zabývá analýzou průběžných monitorovacích indikátorů a horizontálních témat, dále finančním využitím prostředků programu a v poslední kapitole jsou uvedeny hlavní rizika realizace projektů.
Klíčová slova: Integrovaný operační program; národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví; národní podpora cestovního ruchu
Název práce: Evaluation of the Integrated Operational Programme for tourism development
Autor(ka) práce: Kovářová, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Bakos, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this diploma thesis is to evaluate the utilization of the Integrated operational programme for the tourism development in the Czech Republic. First part of the thesis presents basic information about the programme. Second part is focused on the description of priority axis related to the tourism development including the summary of approved projects and their principal activities. Third part concentrates on the analysis of monitoring indicators and horizontal topics. Last two chapters contains the financial evaluation and main risks within the projects implementation.
Klíčová slova: Integrated Operational Programme; national support of culture heritage potencial ; national support of tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2009
Datum podání práce: 12. 6. 2010
Datum obhajoby: 8. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22903/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: