Současný stav integračního procesu EU

Název práce: Současný stav integračního procesu EU
Autor(ka) práce: Buchalcevová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Pluskalová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat současný stav integračního procesu Evropské unie. Nejdříve se zabývá historickým vývojem integračního procesu EU, jehož znalost napomáhá v identifikaci dnešních motivů evropské integrace. Dále se práce věnuje rámci přístupového procesu, který Unie aplikuje ve vztazích se zájemci o členství. V rámci tohoto procesu definuje kritéria, jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro vstup do EU. V krátkosti je také charakterizována finanční pomoc vyhrazená pro kandidátské země a potenciální kandidáty. Jádrem práce je analýza přístupového procesu pěti kandidátských zemí, a to Chorvatska, Islandu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Turecka a Černé Hory. Práce tedy popisuje jednotlivé země z hlediska průběhu přístupového procesu, výhledu jejich vstupu do EU a konkrétní finanční pomoci poskytované ze strany Unie. Na závěr hodnotí ekonomickou vyspělost jednotlivých kandidátských zemí a predikuje možné dopady na EU v případě jejich začlenění.
Klíčová slova: přístupový proces; Kodaňská kritéria; kandidátské země; integrační proces EU; vstup do EU; Evropská unie
Název práce: Current status of the European Union Integration Process
Autor(ka) práce: Buchalcevová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Pluskalová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to analyse current status of the European Union Integration Process. Firstly, the historical development of the European Union Integration Process is introduced. Its knowledge contributes to a better understanding of present incentives leading to the European Integration. Furthermore, the thesis focuses on a framework of the Accession Process applied by the Union in relation to countries willing to join this community. Within the Accession Process the mandatory criteria are also defined. That means for an applicant country a necessity to meet these conditions before entering the EU. Moreover, the financial assistance intended for the candidate countries and potential candidates is described. The main contribution of this thesis consists in analysing the Accession Process of five candidate countries, namely of Croatia, Iceland, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey and Montenegro. This section describes each candidate in terms of the Accession Process development, perspective of joining the EU and financial assistance provided by the Union. Lastly, the economic activity of candidate countries is evaluated and the possible impacts on the European Union in case of their integration are presented.
Klíčová slova: European Union Integration Process; European Union; entry to the EU; Copenhagen criteria; Accession Process; candidate countries

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 7. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28755/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: