Využití údajů z výkazu rozvaha v řízení firmy

Název práce: Využití údajů z výkazu rozvaha v řízení firmy
Autor(ka) práce: Stuchelová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Mrkvička, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou a rozborem účetního výkazu rozvaha. Hlavním cílem mé práce je charakterizovat důležitý účetní výkaz rozvaha, který využívají české firmy, a popsat jeho návaznost na další účetní výkazy. Dále pak v konkrétní firmě tento výkaz analyzovat a zdůraznit možnost využití jeho údajů v řízení firmy. V teoretické části je výkaz detailně popsán a charakterizovány jsou jednotlivé položky aktiv a pasiv. Praktická část se zabývá firmou ČSAD JIHOTRANS, a. s. V této části jsou analyzovány vybrané položky aktiv a pasiv a zároveň je využito metod finanční analýzy, konkrétně horizontální analýzy a analýzy poměrových ukazatelů.
Klíčová slova: Pasiva; Rozvaha; Aktiva
Název práce: Data Assimilation from Balance Statement in the Management of a Firm
Autor(ka) práce: Stuchelová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Mrkvička, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the characterization and analysis of an audit statement balance sheet. The main aim of this work is to characterize the balance sheet which is used by Czech companies and to describe its data relationship to other audit statement. Furthermore, this work is going to emphasize the posibilities of usage of this audit statement a company. The balance sheet has been described in details in the theoretical part and there are also characterized articular elements of assets and debts. The practical part is focused on ČSAD JIHOTRANS a- s. In this parts are analyse choice articular elements of assets and debts and simultaneously is used methods financial analysis, concretely horizontal analysis and analysis of ratio indicators.
Klíčová slova: Debts; Assets; Balance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 6. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27206/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: