Master Data Integration hub - řešení pro konsolidaci referenčních dat v podniku

Název práce: Master Data Integration hub - řešení pro konsolidaci referenčních dat v podniku
Autor(ka) práce: Bartoš, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slánský, David
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V současných informačních systémech je kladen velký důraz na integraci dílčích aplikací do funkčního celku. Zatímco integrace po stránce komunikační a funkční je již poměrně dobře pokryta a existují standardní nástroje a technologie pro její realizaci (ESB, message brokery, webové služby), nástroje a postupy pro integraci datových zdrojů dílčích aplikací do společného celku na celopodnikové úrovni se zatím stále bouřlivě vyvíjí. Master Data Management (MDM) je zastřešujícím přístupem ke správě referenčních (master) dat v podniku. Řeší otázky integrace referenčních dat, datové kvality a konsolidace referenčích dat, evidence a využití metadat při správě referenčních dat, vlastnictví sdílených referenčích dat, zodpovědnosti za referenční data a procesy pro práci s nimi. Práce se zabývá technologickou stránkou implementace MDM v podniku formou vytvoření centralizovaného úložiště referenčních dat -- tzv. Master Data Integration Hubu (MDI hub). MDI hub je systém/aplikace, která umožňuje na základě definovaných workflow a pravidel shromažďovat a konsolidovat referenční data uložená v podnikových systémech a konsolidovaná data poskytovat nazpět. Zároveň poskytuje další služby jako správu číselníků a monitorování datové kvality. Cílem práce je pokrýt návrh a implementaci MDI hubu, který je konkrétní formou realizace MDM v podniku. V úvodní části práce je řešena motivace pro provádění konsolidace referenčních dat, je upřesněn obsah pojmu MDM a vztah MDI hubu k principům MDM. Dále je uveden souhrn technik používaných při realizaci MDI hubu. Hlavní částí práce je návrh referenční architektury MDI hubu a popis projektových aktivit při realizaci MDI hubu. Zdrojem informací pro práci jsou, kromě odborné literatury (monografie, odborné články, příspěvky z konferencí), také poznatky nabyté při realizaci projektů pro společnosti Adastra a Ataccama a know-how spolupracovníků. Hlavním přínosem práce je vytvoření uceleného pohledu na budování MDI hubu a návrh referenční architektury MDI hubu, která může posloužit jako východisko při úvahách o konkrétní implementaci. Předpokládané využití práce je jak na straně klientské (firma se pustí do implementace MDI hubu vlastními silami) tak na straně dodavatelské (pro konzultační firmy a integrátory, kteří budou implementovat MDI hub pro zákazníka).
Klíčová slova: master data; referenční data; konsolidace dat; čištění dat; MDI hub; Master Data Integration hub; Master Data Management; datová integrace; CDI; Customer Data Integration; MDM
Název práce: Master Data Integration hub - solution for company-wide consolidation of referrential data
Autor(ka) práce: Bartoš, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slánský, David
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In current information systems the requirement to integrate disparate applications into cohesive package is greatly accented. While well-established technologies facilitating functional and comunicational integration (ESB, message brokes, web services) already exist, tools and methodologies for continuous integration of disparate data sources on enterprise-wide level are still in development. Master Data Management (MDM) is a major approach in the area of data integration and referrential data management in particular. It encompasses the referrential data integration, data quality management and referrential data consolidation, metadata management, master data ownership, principle of accountability for master data and processes related to referrential data management. Thesis is focused on technological aspects of MDM implementation realized via introduction of centrallized repository for master data -- Master Data Integration Hub (MDI Hub). MDI Hub is an application which enables the integration and consolidation of referrential data stored in disparate systems and applications based on predefined workflows. It also handles the master data propagation back to source systems and provides services like dictionaries management and data quality monitoring. Thesis objective is to cover design and implementation aspects of MDI Hub, which forms the application part of MDM. In introduction the motivation for referrential data consolidation is discussed and list of techniques used in MDI Hub solution development is presented. The main part of thesis proposes the design of MDI Hub referrential architecture and suggests the activities performed in process of MDI Hub implementation. Thesis is based on information gained from specialized publications, on knowledge gathererd by delivering projects with companies Adastra and Ataccama and on co-workers know-how and experience. Most important contribution of thesis is comprehensive view on MDI Hub design and MDI Hub referrential architecture proposal. MDI Hub referrential architecture can serve as basis for particular MDI Hub implementation.
Klíčová slova: master data; referrential data; data cleansing; data consolidation; Customer Data Integration; MDM; Master Data Management; MDI hub; Master Data Integration hub; CDI; data integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 1. 2011
Datum podání práce: 28. 1. 2011
Datum obhajoby: 6. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29739/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: