Implementace nové marketingové strategie v cestovním ruchu - portál dovolena.cz

Název práce: Implementace nové marketingové strategie v cestovním ruchu - portál dovolena.cz
Autor(ka) práce: Lorenzová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Herget, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tvorbou a následnou implementací marketingové strategie v cestovním ruchu, konkrétně je tento proces vysvětlen na cestovní agentuře Dovolena.cz. Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se věnuje jednak motivům, proč lidé při cestování využívají služeb cestovních kanceláří či agentur a jednak jsou zde rozebrány základní právní pojmy spojené s touto problematikou. Druhá kapitola se zabývá tvorbou marketingové strategie především pak situační a SWOT analýzou, marketingovým a komunikačním mixem a na příkladech jsou vysvětleny vybrané typy marketingových strategií. Třetí kapitola se věnuje internetovému marketingu. Analyzuje využití internetu v Čechách i ve světě, zkoumá jeho význam při prodeji zájezdů a podstatná část této kapitoly popisuje marketingové komunikační nástroje používané na internetu. Poslední praktická kapitola se již věnuje implementaci nové marketingové strategie v podobě online cestovní agentury Dovolena.cz.
Klíčová slova: internetový marketing; marketingová strategie; komunikační mix; Dovolena.cz; cestovní agentura
Název práce: Implementation of New Marketing Strategy in Tourism - Case Study Dovolena.cz
Autor(ka) práce: Lorenzová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Herget, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master Thesis deals with creation and the successive implementation of marketing strategy in Tourism. The implementation process will be demonstrated on the travel agency Dovolena.cz. This thesis contains three main explanatory chapters and a case study. The first chapter investigates firstly the motives why people use travel agencies and secondly describes the basic legal terms connected to this topic. The second chapter focuses the attention on marketing strategy creation. Above all it explains situation and SWOT analysis, marketing mix and promotional tools. Furthermore several types of marketing strategies are introduced and demonstrated on examples. The third chapter deals with internet marketing, analyses its usage in the Czech Republic and in the world as well and tries to reveal its role while selling organized tours to customers. The core of the chapter concerns with internet promotional tools. The last chapter of this thesis is dedicated to marketing strategy implementation -- case study Dovolena.cz.
Klíčová slova: marketing strategy; Dovolena.cz; SWOT analysis; promotion; internet marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2010
Datum podání práce: 20. 5. 2011
Datum obhajoby: 6. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28983/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: