Postoje českých žen k plastické a estetické chirurgii

Název práce: Postoje českých žen k plastické a estetické chirurgii
Autor(ka) práce: Študentová, Vanda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Chytková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na postoje českých ţen k plastické a estetické chirurgii a jejím cílem je provedení jejich analýzy a srovnání. V části teoretické jsou na základě odborné literatury vysvětleny a podrobněji rozebrány pojmy úzce související s touto tématikou. Jde o postoje, ideál krásy, sebe pojetí, postoje k vlastnímu tělu a plastickou a estetickou chirurgii včetně stručného historického vývoje těchto oborů. V navazující praktické části je proveden kvantitativní výzkum, který byl pro účely této práce proveden formou standardizovaného dotazníku, a jeho vyhodnocení bylo provedeno metodou prosté sumace. Výsledky jsou blíţe popsány a znázorněny pomocí grafů. Závěrem jsou dosaţené výstupy výzkumu okomentovány a mezi sebou porovnány.
Klíčová slova: Plastická a estetická chirurgie; Sebe pojetí; Ideál krásy
Název práce: The attitudes of Czech women towards the plastic and aesthetic surgery
Autor(ka) práce: Študentová, Vanda
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Chytková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's Thesis is focused on the attitudes of Czech women towards the plastic and aesthetic surgery and its main goal is to analyse and compare these opinions. In the theoretical part the explanation of the key terms and ideas based on the scientific literature is done. These mainly are the attitudes, beauty ideal, body image and plastic and aesthetic surgery including brief history of this field. Consequently, in the practical part the quantitave research efectuated through a standardized questionnaire is presented. Its acquired results are described and illustraded by graphs and diagrams. Finally, the general outcome of the research is more thoroughly commented on and analysed.
Klíčová slova: Beauty Ideal; Plastic and Aesthetic Surgery; Body Image

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2010
Datum podání práce: 20. 6. 2011
Datum obhajoby: 3. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28789/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: