Využití didaktické techniky ve vyučovacím procesu

Název práce: Využití didaktické techniky ve vyučovacím procesu
Autor(ka) práce: Strakatá, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Urbanová, Marie
Oponenti práce: Rotport, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, jak je využívána didaktická technika na středních školách v Královéhradeckém kraji při výuce ekonomických předmětů (např.: ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, fiktivní firma). V první části mé práce se zabývám druhy učebních pomůcek, způsobem jejich pořízení a použití, dále popisuji jednotlivá didaktická zařízení včetně jejich výhod a nevýhod při použití v hodinách. V druhé části práce na základě dotazníku hodnotím, jestli jsou školy dostatečně technikou vybaveny, zda mají učitelé zájem zařízení využívat a v jakých fázích hodiny s nimi pracují. Další bod se týká školení při pořízení nového média. Otázkou také je, jaký vliv mají použitá didaktická zařízení a s nimi i různé učební pomůcky na pozornost a množství zapamatovaných poznatků žáky. Na závěr hodnotím, zda si učitelé připravují pomůcky vlastní nebo je raději převezmou od jiného vyučujícího či si je zakoupí.
Klíčová slova: didaktická technika; audiovizuální didaktické prostředky; ostatní elektronické prostředky; učební pomůcky; vizuální didaktické prostředky; auditivní didaktické prostředky
Název práce: Using of didactic technics in teaching process
Autor(ka) práce: Strakatá, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Urbanová, Marie
Oponenti práce: Rotport, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to find out how didactic technics are used at secondary schools in Královéhradecký region to teach economic subjects (for example economics, accounting, typing and electronic communication, fictive company). In the first part of my work I deal with kinds of teaching aids, manner of their acquisition and use, and further I describe various didactic devices, including their advantages and disadvantages while using them in lessons. In the second part of the work based on a questionnaire I evaluate whether schools are adequately equipped with technics. I also evaluate if teachers have an interest in using the equipment and in which parts of the lesson they work with them. The question also is how helpful the didactic equipments are to keep attention as well as amount of the memorized knowledge. Finally I evaluate whether the teachers prepare their own aids or prefer taking them over from another teacher or purchase it.
Klíčová slova: audiovisual didactic equipments; other electronic equipments; auditive didactic equipments; visual didactic equipments; teaching aids; didactic technics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 3. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27694/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: