Strategický rozvoj společnosti komerčních nemovitostí KCRE: CEE expanze v internacionalizačním rámci

Název práce: Strategic Development of Commercial Real Estate Company KCRE: CEE Expansion in internationalization framework
Autor(ka) práce: Pavlas, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jaklová, Martina L.
Oponenti práce: Tomas, Kubiny
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Primary aim of this master thesis is to depict an emergence of a professional service firm performing its' activities on the commercial real estate market in the Czech republic and to project future development in CEE region confirming existence of factors leading to fast internationalization of a professional service firm concept with specific attention to a born global concept. The work aims to identify factors of a PSF growth in various dimensions and in various specific markets as well as best practices of other globally operating structures. While the theoretical part of the thesis presents principles of a professional service firm's (PSF) function, commercial real estate market and internationalization, the practical part assumes application and implications for the company Kenoby Group ltd. (KCRE). The academic enrichment of research is derived from the three-dimensional interconnection of the concepts of Professional Service Firm, Commercial Real Estate and Internationalization, Born Global respectively.
Klíčová slova: professional service firm; internationalization; commercial real estate
Název práce: Strategický rozvoj společnosti komerčních nemovitostí KCRE: CEE expanze v internacionalizačním rámci
Autor(ka) práce: Pavlas, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jaklová, Martina L.
Oponenti práce: Tomas, Kubiny
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je popsat vznik firmy profesionálních služeb s rozsahem činnosti na komerčním realitním trhu v České republice a projektovaný budoucí vývoj v regionu střední a východní Evropy potvrzujíce existenci faktorů vedoucích k rychlé internacionalizaci firmy profesionálních služeb. Práce klade zvláštní důrazem na koncept globálně narozené společnosti. Cílem práce je identifikovat faktory růstu v různých rozměrech a na konkrétních trzích, stejně jako osvědčené postupy jiných celosvětově působící struktur. Zatímco teoretická část práce popisuje principy firem profesionálních služeb (PSF), trhu podnikatelských nemovitostí a internacionalizace, praktická část přináší využití a důsledky pro společnost Kenoby Group s.r.o. (KCRE). Akademické obohacení výzkumu je odvozeno z tří-dimenzionální propojení pojmů firma profesionálních služeb, komerčních nemovitostí a internacionalizace, resp. konceptu globálně narozené společnosti.
Klíčová slova: podnikatelské nemovitosti; firmy profesionálních služeb; internacionalizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Institut technologie a inovačního managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2010
Datum podání práce: 7. 7. 2010
Datum obhajoby: 3. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24050/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: