Super Decisions - software pro rozhodování na základě metody ANP

Název práce: Super Decisions - software pro rozhodování na základě metody ANP
Autor(ka) práce: Chylíková, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalčevová, Jana
Oponenti práce: Černohous, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá především popisem práce s programem Super Decisions při řešení rozhodovacích problémů na základě ANP (Analytic Network Process) metody. Tato metoda představuje síťové zobecnění hierarchické metody AHP (Analytic Hierarchy Process) a její výhoda spočívá hlavně v možnosti zahrnout do modelu všechny existující vazby (včetně zpětných). V první části práce je představeno teoretické pozadí problematiky, uvedena stupnice párového srovnání důležitá pro ohodnocení vazeb a sestaven obecný postup vytváření ANP modelu. Ve druhé, stěžejní, části je vytvořen stručný tutoriál k programu Super Decisions pro řešení jednovrstvého ANP a vícevrstvého BOCR modelu, obsahující kromě naformulování modelů taktéž část týkající se analýzy výsledků. Uvedené postupy jsou vždy vysvětlovány na konkrétních příkladech.
Klíčová slova: ANP model; BOCR model; Super Decisions; vícekriteriální rozhodování
Název práce: The Super Decisions - Software application for multicriteria decision making based on ANP method
Autor(ka) práce: Chylíková, Alena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kalčevová, Jana
Oponenti práce: Černohous, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the overview of Super Decisions, which provides wide palette of tools for multicriteria decision-making based on ANP (Analytical Network Process) method. This method is more general form of hierarchical AHP (Analytic Hierarchy Process) method. Advantages of the ANP lie in opportunity to use all known dependency relations (including feedback dependence). First, theoretical background is overviewed and the fundamental scale of pairwise comparison is introduced. Also the general outline of steps for building ANP models is involved. The second part of this thesis offers brief tutorial for constructing of both simple network model and multilayer BOCR model that includes also the sensitivity analysis. Explanation based on practical examples follows.
Klíčová slova: ANP model; BOCR model; multicriteria decision-making; Super Decisions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2011
Datum obhajoby: 2. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30868/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: