Specifické případy oceňování podniku

Název práce: Ocenenie Volkswagen Group
Autor(ka) práce: Šusták, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Scholleová, Hana
Oponenti práce: Brych, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom práce je určenie hodnoty vlastného kapitálu automobilovej skupiny Volkswagen k 31.12.2010. Základným východiskom práce je rozdelenie konsolidovaných finančných výkazov na výrobnú a finančnú divíziu, ktoré sú ocenené zvlášť. Výrobná divízia je ocenená diskontovaním voľných peňažných tokov do firmy a ekonomického zisku. Pre ocenenie finančnej divízie sú použité voľné peňažné toky do vlastného kapitálu. Výsledky výnosových metód sú porovnávané s ocenením pomocou tržných multiplikátorov.
Klíčová slova: Priemerné vážené náklady na kapitál; Diskontované peňažné toky; Tržné multiplikátory
Název práce: Specifické případy oceňování podniku
Autor(ka) práce: Šusták, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Scholleová, Hana
Oponenti práce: Brych, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem práce je určení hodnoty vlastního kapitálu automobilové skupiny Volkswagen k 31.12.2010. Základním východiskem práce je rozdělení konsolidovaných finančních výkazů na výrobní a finanční divizi, které jsou oceněny zvlášť. Výrobní divize je oceněna diskontováním volných peněžních toků do firmy a ekonomického zisku. Pro ocenění finanční divize jsou použity volné peněžní toky do vlastního kapitálu. Výsledky výnosových metod jsou srovnávány s oceněním pomocí tržních multiplikátorů.
Klíčová slova: Diskontované peněžní toky; Tržní multiplikátory; Průměrné vážené náklady na kapitál
Název práce: Valuation of Volkswagen Group
Autor(ka) práce: Šusták, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Scholleová, Hana
Oponenti práce: Brych, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Objective of the thesis is determination of Volkswagen Group's equity intrinsic value. Basic starting point of the analysis is seggregation of consolidated financial statements into financial and production division, which are valuated separately. The production division is valuated using both enterprise discounted cashflow and discounted economic profit analysis. Equity cashflow valuation is used to derive value of the financial division. Results of valuation implied by income approach are then compared with market multiples valuation.
Klíčová slova: Market multiples; Weighted average cost of capital; Discounted cashflow

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2011
Datum obhajoby: 2. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30566/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: