Zhodnocení implementace mezinárodních dokumentů urbánního rozvoje ve strategických dokumentech měst Praha, Brno, Ostrava a Plzeň

Název práce: Zhodnocení implementace mezinárodních dokumentů urbánního rozvoje ve strategických dokumentech měst Praha, Brno, Ostrava a Plzeň
Autor(ka) práce: Kárová, Ester
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Damborský, Milan
Oponenti práce: Krejčová, Nikola
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl zhodnotit provázanost strategických dokumentů měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně s vybranými chartami urbánního rozvoje. V první části bude popsáno deset urbanistických chart, které ovlivnily dnešní chápání územního/prostorového plánování. Předmětem komparace budou strategické plány rozvoje uvedených měst, především strategické cíle těchto dokumentů. K lepšímu pochopení problematiky územního/prostorového plánování v praxi byli osloveni zaměstnanci odborů územního plánování (rozvoje) statutárních měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
Klíčová slova: urbanistická charta; strategické plány rozvoje; územní/prostorové plánování
Název práce: Evaluation of the implementation the international urban development documents focused on the strategic documents of Prague, Brno, Ostrava and Plzen
Autor(ka) práce: Kárová, Ester
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Damborský, Milan
Oponenti práce: Krejčová, Nikola
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the relation between the strategic documents of Prague, Brno, Ostrava and Plzeň and selected charters of urban development. The first part will describe ten urban charters which have influenced current conception of spatial planning. The subject of research will be strategic development plans of mentioned cities, priority areas and objectives of these documents in particular. Experts from Spatial Planning and Development Departments of the statutory cities of Prague, Brno, Ostrava and Plzen were approached in order to better comprehend the spatial planning in practice.
Klíčová slova: strategic development plans; urban charter; spatial planinning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 2. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24266/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: