Změny ve věkové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva České republiky

Název práce: Změny ve věkové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva České republiky
Autor(ka) práce: Hromková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Mazouch, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá změnami ve věkové struktuře především ekonomicky aktivního obyvatelstva České republiky. V první části této práce je nastíněn vývoj demografických charakteristik ČR, kterými jsou střední délka života, porodnost, plodnost, sňatečnost, rozvodovost, úmrtnost a migrace. Většina z těchto charakteristik má značný vliv na stárnutí populace. Dále bude využito také populačních prognóz těchto charakteristik. V další části se budeme zabývat pojmem ekonomicky aktivního obyvatelstva jeho zaměstnaností a nezaměstnaností. Na to navazuje vývoj ve věkové struktuře obyvatelstva především ekonomicky aktivního po první světové válce až do současnosti. Práce ukazuje změny ve věkové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva, které značně poklesne do roku 2060 a zvýší se podíl osob v důchodovém věku na dvojnásobek. Lidí v důchodovém věku bude značně přibývat, a to ovlivní i důchodový systém. V poslední řadě se práce zaměří i na vliv migrace na změny ve věkové struktuře.
Klíčová slova: Důchodová reforma; Ekonomicky aktivní obyvatelstvo; Migrace; Stárnutí populace
Název práce: The changes in the age structure of the economically active population in Czech Republic
Autor(ka) práce: Hromková, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Mazouch, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis examines changes in age structure, especially of the economically active population in Czech Republic. The first part of the thesis will outline the development of the demographic characteristics of Czech Republic, particularly life expectancy, birth rate, fertility rate, marriage rate, divorce rate, mortality rate and migration rate. These characteristics have a significant influence on the aging of population. The next part of the thesis will outline the development of population prognosis of these characteristics. In the next part will probe into the concept of economically active population, its employment and unemployment, followed by the development in the age structure of the economically active population concentrating on the First World War until present. It will examine the changes in the age structure of the economically active population, which will significantly decrease until 2060, and the proportion of people of retirement age will be doubled. The number of retired people will grow substantially and it will affect the pension system. Finally, I will examine the impact of migration on changes in age structure.
Klíčová slova: economically active population; migration; aging of the population; pension reform

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2010
Datum podání práce: 1. 5. 2011
Datum obhajoby: 17. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28650/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: