Gender na trhu práce v ČR - rovné příležitosti

Název práce: Gender na trhu práce v ČR - rovné příležitosti
Autor(ka) práce: Stoklasová, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Růžková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem mé bakalářské práce "Gender na trhu práce v ČR - rovné příležitosti" je popsání fungování trhu práce a z něho vyplývající zjištění a analyzování rozdílů mezi muži a ženami na trhu práce v České republice. Tato práce v teoretické části zkoumá příčiny a možné důsledky vznikajících nerovností a je zaměřena na nerovnosti vznikající nejen v manažerských (řídících) pozicích. Praktická část obsahuje výzkumné šetření (dotazník), kde je zkoumáno, jaký názor má veřejné mínění (společnost) na vznikající rozdíly uplatnění mužů a žen na trhu práce a také platové nerovnosti mezi muži a ženami pracujících na stejných pozicích, tedy zda mají rovné příležitosti jak muži, tak ženy.
Klíčová slova: rovné příležitosti; gender; genderová rovnost; trh práce; genderové role; zásada rovného zacházení
Název práce: Gender on The Labour Market in the Czech Republic - Equal Opportunities
Autor(ka) práce: Stoklasová, Miroslava
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Růžková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of my Bachelor thesis entitled "Gender on the Labour Market in the Czech Republic - Equal Opportunities" is a description of the functioning of labour markets and the resulting findings, as well as the analysis of the differences between men and women on the labour market in the Czech Republic. In its theoretical part, the presented thesis examines the fundamental causes and possible consequences of the emerging inequalities and it mainly focuses on these emerging inequalities, but not only on managerial (senior) positions. Its practical part contains the research work (in the form of a questionnaire), which investigates the general public's opinion on the emerging differences between men and women as to their opportunities on the labour market. The presented thesis also examines wage inequalities between men and women working on the same positions, in other words it tries to answer the essential question whether men and women in the Czech Republic can really enjoy equal opportunities.
Klíčová slova: labour market; principle of equal treatment; gender; gender roles; gender equality; equal opportunities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2010
Datum podání práce: 20. 4. 2011
Datum obhajoby: 16. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26198/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: