Informační etika v informační společnosti

Název práce: Informační etika v informační společnosti
Autor(ka) práce: Mlčák, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rosický, Antonín
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je poukázat na význam informační etiky, která se stává pro dnešní společnost stále více nepostradatelná. Na společnost je nahlíženo především z pohledu informací, které ovládají současný svět, a proto jsou zde vymezeny pojmy jako "informace" či "informační společnost". Stručně je také popsán samotný vývoj etiky a její současná role. Smyslem této práce je uvědomit si, že je velmi důležité respektovat určitá pravidla při práci s informacemi, neboť právě s informacemi přicházíme dennodenně do styku. Zvýšit povědomí o informační etice je také hlavním přínosem této práce. V samotném závěru, kde je zhodnocen vliv informační etiky na společnost pomocí předchozích kapitol, je tak čtenář schopen zodpovědět na otázky typu "Jaká je úloha informační etiky?" nebo "Je důležité respektovat etická pravidla?".
Klíčová slova: informační společnost; etika; informační etika; informace; etický kodex
Název práce: Information ethics in information society
Autor(ka) práce: Mlčák, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rosický, Antonín
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this paper is to highlight the importance of information ethics that is becoming in today's society more and more indispensable. The company is viewed primarily in terms of information, which dominates the world, and therefore are defined terms such as "information" or "information society". There si also briefly described the evolution of ethics and its current role. The purpose of this work is to acknowledge that it is very important to respect certain rules when working with information because we are in contact with information every day. Increase awareness of information ethics is the main benefit of this work. At the very end, where is described the influence of ethics on information society, the reader is able to answer questions like "What is the role of information ethics?" or "It's important to respect the ethical rules?"
Klíčová slova: information ethics; information; code of ethics; information society; ethics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 20. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29471/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: