Analýza interní aplikace v nadnárodní společnosti s možností implementace technologie Microsoft SharePoint 2010

Název práce: Analýza interní aplikace v nadnárodní společnosti s možností implementace technologie Microsoft SharePoint 2010
Autor(ka) práce: Kratochvíl, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Kořínek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu aplikace Support central a možnost užití technologie SharePoint Serveru místo stávajícího řešení File serveru. Cílem práce je podrobit analýze Support central a technologii SharePoint Serveru, dále u obou definovat jejich silné a slabé stránky. V případě SharePoint Serveru je důležité vyhodnotit požadavky ze strany bankovní instituce, rovněž je nutné pečlivě analyzovat SharePoint Server pomocí check listu. V další části bakalářské práce jsou definovány klady a přínosy, které tato technologie umožňuje, taktéž se zde zmiňuji o typech customizace a jejích výhodách. Důležitou součástí této práce je kapitola pojednávající o analýze rizik, která mohou nastat v případě zranitelných míst. Prostřední část práce se zabývá otázkou optimalizace podnikových procesů a neméně důležitou roli zde hraje rovněž analýza dopadů, která objasňuje, jaké dopady můžou nastat v bankovní instituci jako důsledek neočekávaného výpadku. Poslední část se zabývá návrhem architektury v bankovní instituci a analýze užitků a nákladů, která vymezuje náklady a očekávané výnosy technologie SharePoint Serveru. Důležitým prvkem je i doba návratnosti této investice.
Klíčová slova: návratnost investice; Cost Benefit analýza; ECM; SharePoint Server; File server; Support central; analýza rizik; analýza dopadů; správa záznamů; Excel Services; Business Intelligence; správa dokumentů
Název práce: Analysis of internal application in a multinational company with the implementation of Microsoft SharePoint 2010
Autor(ka) práce: Kratochvíl, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Kořínek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on the analysis of application Support central and use of the technology SharePoint Server solution instead of the current File server. The aim of this work is analyzed Support central and SharePoint Server, as well as to define both their strengths and weaknesses. In the case of Sharepoint Server is important to evaluate the requirements of the banking institutions, it is also necessary to carefully analyze the SharePoint Server using the check list. In another part of the thesis are defined accomplishments and benefits that this technology allows.I also to mention here about the types of customization and its benefits. An important part of this work is devoted to analysis of risks that may occur when vulnerabilities. The middle part of the work deals with the optimization of business processes and an equally important role is also an business impact analysis that clarifies what impacts may occur in the banking institution as a result of a failure. The last section deals with designing the architecture of the banking institution and Cost Benefit analysis, which identifies the costs and expected revenues of technology SharePoint Server. An important element is the payback time of investment.
Klíčová slova: Return of Investment; Business Impact Analysis; Excel Services; Business Intelligence; Records Management System; Document Management System; ECM; File server; Support central; SharePoint Server; Cost Benefit Analysis; Risk Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2010
Datum podání práce: 11. 5. 2011
Datum obhajoby: 21. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27309/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: