Rakouská teorie hospodářského cyklu a její aplikace na Velkou hospodářskou krizi

Název práce: Rakouská teorie hospodářského cyklu a její aplikace na Velkou hospodářskou krizi
Autor(ka) práce: Svatek, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dočkal, Dalibor
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá rakouskou teorií hospodářského cyklu. Na začátku představuje metodologii rakouské školy. Dále popisuje rakouskou strukturu kapitálu a výroby vycházející z časových preferencí, která je nezbytná k pochopení celé této teorie. Jedním z cílů práce je ukázat možnou příčinu vzniku hospodářského cyklu, kterou rakouští ekonomové vidí v monetární expanzi. Ta způsobuje snížení úrokové míry, dezorientaci investorů a tím šíření investiční poptávky. Dále má za úkol ověřit životaschopnost této teorie v praxi aplikací na Velkou depresi v USA. Zde analyzuje protikrizová opatření během vlády prezidentů Hoovera a Roosevelta. Ty pak komparuje s předpoklady rakouské teorie a na základě této komparace vyvozuje závěry.
Klíčová slova: teorie hospodářského cyklu; FED; rakouská škola; Velká hospodářská krize
Název práce: Austrian business cycle theory and its application to the Great Depression
Autor(ka) práce: Svatek, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dočkal, Dalibor
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the Austrian business cycle theory. At the beginning it introduce methodology of the Austrian School. It also describes the Austrian structures of the capital and production based on time preference, which are necessary to understand this whole theory. One of goals is to show the possible causes of the business cycle, which the Austrian economists see in the monetary expansion. This causes a reduction in interest rates, disorientation of investors and the spread of investment demand. Furthermore, the task is to verify the viability of this theory in practice, applications to the Great Depression in the U.S.. Here this thesis analyzes the anti-crisis measures of the government of presidents Hoover and Roosevelt. Results are compared with the assumptions of Austrian theory and based on this comparison it draws conclusions.
Klíčová slova: FED; business cycle theory; Great Depression; Austrian school

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 23. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31199/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: