Finanční analýza společnosti Teplárna Strakonice, a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Teplárna Strakonice, a.s
Autor(ka) práce: Fišerová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá finanční analýzou konkrétního podniku. Na časové řadě čtyřech let bude provedena externí finanční analýza rozvahy. Práce začíná teoretickým vymezením předmětu, uživatelů, zdrojů, technik a metod finanční analýzy. Poté se práce zabývá praktickou finanční analýzou. Na výpočtech horizontální a vertikální analýzy jsou komentovány změny ve finanční pozici podniku. Pro lepší představu o finanční pozici jsou vypočteny ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Výpočty jsou komentovány a doprovázeny grafy. Na konci práce je provedeno mezipodnikové srovnání s vybraným podnikem ze stejného odvětví.
Klíčová slova: externí finanční analýza; metody finanční analýzy; horizontální analýza; vertikální analýza
Název práce: Financial analysis
Autor(ka) práce: Fišerová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with the financial analysis of a particular company.The time frame of the analysis of external financial balance sheet spans over four years. This work begins with the theoretical definition of the object, users, resources, techniques and methods of financial analysis. Then the paper deals with the practical financial analysis.
Klíčová slova: methods of financial analysis; external financial analysis; horizontal analysis; vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 1. 2011
Datum podání práce: 6. 5. 2011
Datum obhajoby: 23. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29722/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: