Analýza úspěšnosti vybraných metod fundamentální analýzy na českém trhu

Název práce: Analýza úspešnosti vybraných metód fundamentálnej analýzy na českom trhu
Autor(ka) práce: Eliašová, Mária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Polák, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou vybraných metód fundamentálnej analýzy na českom trhu v období 2006-20010. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám práce, konkrétne ponúka základnú charakteristiku a prehľad diskontných dividendových modelov a ziskových modelov stanovenia vnútornej hodnoty akcie, ktoré budú použité v praktickej časti práce. Druhá kapitola sa sústreďuje na ohodnotenie akcií dividendovými diskontnými modelmi a ich úspešnosťou v čase. V jej úvode sú charakterizované spoločnosti, ktorých akcie tvoria vzorku použitú k testovaniu úspešnosti modelov, za ňou ďalej nasleduje analýza vybraných vstupov použitých k samotnému ohodnoteniu. Tretia kapitola sa zaoberá analýzou ziskových modelov a celkovým zhodnotením úspešností všetkých vybraných modelov v jednotlivých časových horizontoch.
Klíčová slova: ziskové modely; analýza úspešnosti; dividendové diskontné modely; fundamentálna analýza
Název práce: Analýza úspěšnosti vybraných metod fundamentální analýzy na českém trhu
Autor(ka) práce: Eliašová, Mária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Polák, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných metod fundamentální analýzy na českém trhu v období 2006-2010. První kapitola je věnována teoretickým východiskům práce, konkrétně nabízí základní charakteristiku a přehled dividendových diskontních modelů a ziskových modelů stanovení vnitřní hodnoty akcie, které budou použity v praktické části práce. Druhá kapitola se soustředí na ohodnocení akcií dividendovými diskontními modely a jejich úspěšností v čase. V jejím úvodě jsou charakterizovány společnosti, jejichž akcie tvoří vzorek použitý k testovaní úspěšnosti modelů, dále následuje analýza vybraných vstupů použitých k samotnému ohodnocení. Třetí kapitola se zabývá analýzou ziskových modelů a celkovým zhodnocením úspěšností všech vybraných modelů v jednotlivých časových horizontech.
Klíčová slova: analýza úspěšnosti; dividendové diskontní modely; ziskové modely; fundamentální analýza
Název práce: The effectiveness of chosen fundamentals analysis methods on the Czech market
Autor(ka) práce: Eliašová, Mária
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Polák, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis is dealing with selected methods analysis of fundamentals analysis on the Czech market in a period of year 2006 -- 2010. First chapter is thinking about theoretical bases of the theses, concretely offers basic characteristic and overview of discount models of dividend and the models of interest for setting the share intrinsic value . This will be used in a practical part of dissertation. The second chapter is focusing on the shares evaluating by dividend discounted models and their fruitfulness in the time. In the begining are companies characteristics which shares create the sample used to succesfulness models testing. After this part follows analysis of selected inputs which are used to the final evaluating. The third chapter is answering the questions about analysis of interest models and about the general evaluating of the fruitfulness of all selected models in the individual backdrops.
Klíčová slova: fundamental analysis; effectiveness analysis ; interest models; dividend discounted models

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2010
Datum podání práce: 3. 5. 2011
Datum obhajoby: 22. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: