Je Hayekova Cesta do otroctví nevyhnutelná?

Název práce: Je Hayekova Cesta do otroctví nevyhnutelná?
Autor(ka) práce: Lukschová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holman, Robert
Oponenti práce: Rotschedl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce analyzuje Hayekovu ústřední myšlenku knihy Cesta do otroctví, která říká, že uskutečňování socialistických idejí v hospodářství vede k totalitnímu státu. Tato tendence není nevyhnutelná, přestože byla často takto interpretována. Proto práce diskutuje argument, že Hayek nevzal ve své cestě do otroctví v úvahu zachování spotřebitelské svrchovanosti. Bylo poukazováno také na to, ţe v praxi například socialistického Švédska nedošlo ke vzniku totalitního státu. Hayek byl také napaden, že dezinterpretoval pojetí cesty do otroctví Hilaire Belloca. Tyto argumenty byly zpochybněny. Žádný z nich se dostatečně nevěnoval jádru Hayekovy ústřední teze v rámci příčin a následků nebo v rámci nezamýšlených důsledků centrálního plánování za socialismu. Hayekova cesta do otroctví na základě zkoumaných argumentů není nevyhnutelná.
Klíčová slova: rakouská škola; Friedrich August von Hayek; spor o ekonomickou kalkulaci za socialismu
Název práce: Is Hayek's Road to Serfdom inevitable?
Autor(ka) práce: Lukschová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holman, Robert
Oponenti práce: Rotschedl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper analyzes Hayek's central idea of the book The Road to Serfdom, which says that the implementation of socialist ideas in the economy leads to a totalitarian state. This trend is not inevitable, though it was often interpreted as follows. Therefore, the work examines the argument that Hayek did not take his journey into slavery into account the conservation of consumer sovereignty. It was also pointed out that in practice, for example, socialist Sweden did not rise to the totalitarian state. Hayek was also attacked, misinterpreted the concept of the journey into slavery by Hilaire Belloc. These arguments have been challenged. None of them did not pay enough to the central core of Hayek's argument in the causes and consequences, or the unintended consequences of central planning under socialism. Hayek's journey into slavery on the basis of the arguments surveyed is not inevitable.
Klíčová slova: Friedrich August von Hayek; Austrian School; Dispute about economic calculation under socialism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2010
Datum podání práce: 5. 6. 2011
Datum obhajoby: 23. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: