Zavádění systému ABRA do obchodní společnosti

Název práce: Zavádzanie systému ABRA do obchodnej spoločnosti
Autor(ka) práce: Šimoňak, Jozef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Žid, Norbert
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca je venovaná popisu implementácie ERP systému ABRA G3 do obchodnej spoločnosti Lega-Inox so sídlom v Českej republike, ktorá je súčasťou medzinárodných štruktúr. Okrem popisu implementácie sa práca zaoberá aj zhodnotením stavu pred implementáciou, zhodnotením spokojnosti so systémom po rokoch používania a návrhom ďalších zmien v informačnom systéme, ktoré by mohli byť pre spoločnosť prínosné. Prínosom práce je poskytnúť všeobecný pohľad na ERP systémy a na ukážkovom príklade implementácie popísať celý jej proces, ako aj navrhnúť ďalší možný vývoj systému v nasledujúcich rokoch.
Klíčová slova: ERP; ABRA G3; implementácia
Název práce: Zavádění systému ABRA do obchodní společnosti
Autor(ka) práce: Šimoňak, Jozef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Žid, Norbert
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato práce je věnována popisu implementace ERP systému ABRA G3 do obchodní společnosti Lega-Inox se sídlem v České republice, která je součástí mezinárodních struktur. Kromě popisu implementace se práce zabývá i vyhodnocením stavu před implementací vyhodnocením spokojenosti se systémem po letech používání a návrhem dalších změn v informačním systému, které by mohly být pro společnost přínosné. Přínosem práce je poskytnout všeobecný pohled na ERP systémy a na ukázkovém příkladu implementace popsat celý její proces a navrhnout další možný vývoj systému v příštích letech.
Klíčová slova: ABRA G3; ERP; implementace
Název práce: Implementation of ERP system ABRA into a business company
Autor(ka) práce: Šimoňak, Jozef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Žid, Norbert
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis is devoted to the description of the implementation process of ERP system ABRA G3 into the Czech company Lega-Inox, which is part of the international structures. In addition to the implementation, the work deals with evaluation of the condition before the implementation process, assessment of satisfaction with the system after years of use and other proposed changes and improvements in the information system, which could be beneficial to the company. Contribution of this work is to provide an overview of ERP systems and demonstrate the process of implementation on a specific example as well as suggest possible further development of the system in next few years.
Klíčová slova: ABRA G3; ERP; implementation process

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2010
Datum podání práce: 11. 5. 2011
Datum obhajoby: 23. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: