Sponzoring umění / Sponzoring a Art banking v Unicredit Bank

Název práce: Sponzoring umění / Sponzoring a Art banking v Unicredit Bank
Autor(ka) práce: Stemberg, Audrey
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Wojciková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá oblastí sponzoringu umění se zaměřením na sponzoring a Art Banking v UniCredit Bank. Práce se věnuje základnímu popisu sponzoringu, jeho druhům a vysvětlení základních pojmů, popisu sponzoringu v praxi banky UniCredit Bank Czech Republic a.s. a popisu služby Art Banking v této bance. Cílem bakalářské práce je pomocí empirického průzkumu zjistit, jaké mají dotazovaní preference v oblasti kulturních institucí a akcí, provést vyhodnocení a na základě výsledků dotazníku navrhnout optimální cílové skupiny sponzoringu. Metodický postup dosažení cíle zahrnuje vymezení a definování pojmů, popis sponzoringu umění v UniCredit Bank, sestavení dotazníku, rozeslání dotazníků statisticky dostatečnému vzorci populace, zpracování a analýzu výsledků a připravení návrhu.
Klíčová slova: daně; mecenášství; sponzoring; dar
Název práce: Sponsorship of art / Sponsorships and Art Banking of UniCredit Bank
Autor(ka) práce: Stemberg, Audrey
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Wojciková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with sponsorship of art especially focused on sponsoring and Art Banking at UniCredit Bank. The work contains sponsorship description, types and explanations of basic concepts, it describes the practice of sponsorships at UniCredit Bank Czech Republic and a description of a service at UniCredit Bank called Art Banking. The aim of the work is an empirical research to determine how respondents have preferences for which cultural institutions and cultural events, and make an evaluation based on results of the research to design an optimal target group of sponsorship. The used methodology to achieve the objective includes the definition of terms, the description of cultural sponsorship in UniCredit, compiling a questionnaire, circulation of questionnaires to statistically adequate samples of the population, processing and analyzing results and preparation of the final proposal.
Klíčová slova: patronage; sponsorship; donation; taxes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 23. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30149/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: