Cloud Computing a jeho uplatnění v praxi

Název práce: Cloud Computing a jeho uplatnění v praxi
Autor(ka) práce: Kozák, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Jiří
Oponenti práce: Kunstová, Renáta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je definovat pojem cloud computing. Dále jsem se zabýval analýzou trhu cloud computingu ve využití v podnikové informatice malého a středního podniku. V práci se zabývám analýzou českého trhu SaaS, IaaS a pro světový trh uvádím přehled katalogů, kde jsou uvedeny poskytovatelé cloud computingu. Po analýze trhů se zabývám případovou studií, která má porovnat řešení klasickou cestou nebo s řešením za využití technologií cloud computingu. K definici pojmu cloud computingu jsem použil definici mnoha zahraničních autorů a definici od NIST. Pří analýze trhu jsem vyhledával online aplikace a SaaS aplikace a hodnotil, zda se jedná o SaaS model, nebo ASP. V případové studii jsem prováděl analýzu TCO nákladů na ICT/IT při řešení klasickou cestou nebo při využití s cloud computingem, kde mi v analýze vyšlo výhodnější řešení pomocí cloud computingu. Jako hlavní přínos práce bych definoval případovou studii, která porovnává řešení ICT/IT klasickou cestou nebo řešení s využitím cloud computingu. V tomto případě došlo k naplnění prognózy, že cloud computing vychází levněji pro koncového zákazníka. Struktura práce je od definování pojmu a jeho rozdělení lépe pochopitelná pro laickou veřejnost tak i odbornou. Poté jsem pojem cloud computingu zasadil do historického kontextu, abych mohl odpovědět otázku, a to, zda se jedná o buzzword. Poté jsem prováděl analýzu trhu cloud computingu, kdy jsem se snažil vybírat a hledat produkty, které bych využil na závěr práce v případové studii, porovnávající dvě řešení.
Klíčová slova: Cloud computing; webové aplikace; IaaS; SaaS; TCO analýza nasazení cloud computingu ICT/IT; webové služby; TCO analýza klasického nasazení ICT/IT
Název práce: Cloud computing and its application in practice
Autor(ka) práce: Kozák, Jaroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Jiří
Oponenti práce: Kunstová, Renáta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Goal of this work is to define the concept of cloud computing. Then I analyzed the market for cloud computing, the use in business for small and medium enterprise. The work deals with the analysis of the Czech market, SaaS, IaaS and for the world market we provide an overview of catalogs, which provides cloud computing providers. After analyzing the markets deal with a case study to compare the solution of the classical way and the use of technology solutions for cloud computing. The definition of cloud computing, I used the definition of many foreign authors, and the definition of NIST. When analyzing the market, I searched online applications and SaaS applications and evaluate whether the SaaS model, or ASP. In the case study I conducted an analysis of TCO costs for ICT / IT solutions in the classical pathway and the use of cloud computing. When we came out in the analysis as a better solution using cloud computing. As the main contribution of the paper I define a case study that compares the address ICT / IT in a classic way, using cloud computing. In this case the forecasts were to materialize, that cloud computing is based on the cheaper end customer. The structure of work is the definition of the concept and its distribution for better understanding. Then I planted the notion of cloud computing in its historical context, I can answer two questions, namely whether it is a buzzword, and why cloud computing flourishes today. Then I conducted a market analysis, cloud computing, when I tried to search and select products that I use for finding work in the case study, comparing two solutions.
Klíčová slova: TCO analysis of ICT use cloud computing ICT/IT; TCO analysis of the classic use of ICT/IT; web services; web application; IaaS; SaaS; Cloud computing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2009
Datum podání práce: 1. 6. 2010
Datum obhajoby: 23. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25428/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: