Jsou zemědělské subvence poskytované v rámci Společné zemědělské politiky EU efektivní? Případová studie: ZD Kosova Hora

Název práce: Jsou zemědělské subvence poskytované v rámci Společné zemědělské politiky EU efektivní? Případová studie: ZD Kosova Hora
Autor(ka) práce: Vránová, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dočkal, Dalibor
Oponenti práce: Chalupníček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce jsou subvence poskytované zemědělským podnikům v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie (dále SZP) a posouzení jejich ekonomické efektivnosti. Cílem práce je analyzovat tuto problematiku od počátku SZP až po dobu současnou. Teoretická část se detailně zabývá analýzou efektivnosti poskytování subvencí v sektoru zemědělství. V rámci této části je poukázáno na jednotlivá opatření Evropské unie, která byla a jsou určena zemědělským podnikům. Praktická část práce je případovou studií popisující situaci konkrétního zemědělského podniku, který využívá dotační politiku EU. Pomocí skutečných údajů o čerpaných dotacích a Cost Benefit Analýzy vybraných projektů případová studie shrnuje a zvažuje klady i zápory fungování moderního zemědělského družstva v rámci Společné zemědělské politiky EU.
Klíčová slova: zemědělství; Společná zemědělská politika Evropské unie; subvence; zemědělská dotace
Název práce: Are agricultural subsidies provided under the EU Common Agricultural Policy effective? Case study: ZD Kosova Hora
Autor(ka) práce: Vránová, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dočkal, Dalibor
Oponenti práce: Chalupníček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis are the subsidies granted to farmers under the Common Agricultural Policy of the European Union (CAP), and assessing their economic efficiency. The aim is to analyze this issuee from the very beginning of the CAP to the present times. The theoretical part examines analysis of the effectiveness of providing subsidies in the sector of agriculture. This section pays attention to various rules of European Union, which were adopted in purpose of farmers. The practical part is a case study describing the situation of a farm which uses the subsidies of CAP. Using recent data on the subsidies and Cost Benefit Analysis, case study summarizes and considers the pros and cons of running a modern farm in EU.
Klíčová slova: agriculture; agricultural subsidy; Common Agricultural Policy of The European Union; subsidy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 29. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31189/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: