Dostupnost zdravotnické péče v Ústeckém kraji (se zaměřením na okres Louny)

Název práce: Dostupnost zdravotnické péče v Ústeckém kraji (se zaměřením na okres Louny)
Autor(ka) práce: Helšusová, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Pěkná, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na ekonomiku zdraví. Zabývá se především ekonomickými faktory, které jsou určeny dostupností zdravotnické péče. Cílem bakalářské práce je zhodnotit dostupnost zdravotnické péče v Ústeckém kraji, především v okrese Louny. Tohoto cíle bylo dosaženo zpracováním dat poskytnutých Českým statistickým úřadem a Zdravotnickou ročenkou Ústeckého kraje. V práci byly použity metody statistické analýzy a komparace. V porovnání s dostupností zdravotnické péče v České republice je sitace v Ústeckém kraji nevyhovující. Na jednoho lékaře připadá nadprůměrné množství obyvatel. Po zrušení nemocnice sv. Alžběty v Lounech je dostupnost zdravotnické péče v okrese jedna z nejhorších v České republice.
Klíčová slova: Ústecký kraj; dostupnost zdravotnické péče; zdraví
Název práce: The availability of health care in the Usti Region (particularly in the district of Louny)
Autor(ka) práce: Helšusová, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Pěkná, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis is focused on the economics of health. It mainly deals with economic factors, determinated by the availability of health care. The aim of this thesis is to evaluate the availability of health care in the Usti Region, particularly in the district of Louny. This objective was achieved by processing the data supplied by the Czech Statistical Office and Health Statistics Yearbook of Usti Region. In my work I have used the methods of statistical analysis and comparison. Compared with the availability of health care in the Czech Republic, the situation is unsatisfactory in the Usti Region. Per physician higher than average number of inhabitants. After the dissolution of St. Elizabeth's Hospital in Louny, the availability of medical care within the district is one of the worst in the Czech Republic.
Klíčová slova: health; availability of health care; Usti region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 29. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30911/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: