Udržitelný rozvoj jako klíčová strategie k řešení problémů těžby hnědého uhlí v regionu Sokolovsko

Název práce: Udržitelný rozvoj jako klíčová strategie k řešení problémů těžby hnědého uhlí v regionu Sokolovsko
Autor(ka) práce: Jiroušková, Radka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Škorňa, David
Oponenti práce: Silovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce popisuje koncept udržitelného rozvoje v teorii a praxi, přičemž v praxi se zaměřuje na region Sokolovsko a jeho specifika. Cílem práce je stanovit, jak region Sokolovsko v rámci strategie udržitelného rozvoje čelí dopadům těžby hnědého uhlí. Analyzuje zejména dopady těžební činnosti na region a pomocí konceptu udržitelného rozvoje hledá možná řešení a doporučení pro jeho rozvoj. Těžištěm práce je případová studie, při které jsou prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťovány názory místních aktérů na jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje. Z regionální analýzy a výsledků výzkumu vychází závěrečná doporučení pro budoucí rozvoj regionu.
Klíčová slova: region Sokolovsko; udžitelný rozvoj; těžba hnědého uhlí
Název práce: Sustainable development as a key strategy to solve problem of brown coal mining in the Sokolov region
Autor(ka) práce: Jiroušková, Radka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Škorňa, David
Oponenti práce: Silovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor's thesis describes the concept of sustainable development in theory and practice, practice focuses on the region of Sokolov and its specifics. The goal is to determine how the Sokolov region through the strategy of sustainable development is facing the impacts of the mining of brown coal. It analyzes in particular the impact of mining activities in the region and using the concept of sustainable development is looking for possible solutions and recommendations for its development. Main benefits of this work is a case study in which, through a questionnaire survey collected the views of local actors in different areas of sustainable development. The regional analysis and research findings underlying final recommendations for the future development of the region.
Klíčová slova: the region Sokolov; sustainable development; brown coal mining

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 29. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28838/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: