Lokalizace podnikatelských aktivit

Název práce: Lokalizace podnikatelských aktivit
Autor(ka) práce: Damborský, Milan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav; Kern, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
První lokalizační teorie jsou založeny na předpokladech dokonalé konkurence (J. H. von Thünen, A. Weber). Tyto teorie vytvářejí základy pro další klasické a moderní teorie lokalizačního rozhodovacího procesu. Modifikace lokalizačních teorií založených na podmínkách dokonalé konkurence byla realizována implementací podmínek nedokonalé konkurence (Hotelling, A. Lösch). Klíčovým bodem lokalizace sektoru služeb je teorie centrálních mist (W. Christaller). Vliv francouzského prostředí je důležitý v polarizační teorii (F. Perroux, G. Myrdal), která dává základ pro interpretaci prostorové dimenze moderní klastrové teorie (M. Porter, J. R. Baldwin). Předpoklad racionálního chování spotřebitelů a firem zpochybňují autoři behaviorálního směru (J. K. Galbraith, J. R. Commons). Navazující teorie vysvětlují lokalizační rozhodovací procesy mezinárodních korporací (A. Markusen, R. Vernon, P. Krugman). V práci testované lokalizační faktory jsou založeny na předchozím teoretickém základu. Pro testování jsou využity metody empirického výzkumu, ekonomické modelování, regionální analýza a případové studie. Testované lokalizační faktory jsou rozděleny do tří kategorií: (1) faktory, jejichž význam je nezpochybnitelný napříč sektorovou a velikostní strukturou; žádný ze sledovaných faktorů, (2) faktory, které jsou významné v některé ze sledovaných sektorových či velikostních kategorií; náklady na hmotné investice, blízkost odbytu, komplementární služby, hospodářský růst regionu, osobní zájmy, (3) faktory, které nejsou významné v žádné ze sledovaných sektorových či velikostních kategorií; blízkost konkurence, blízkost dodavatelů, možnost získat exklusivní postavení na trhu, možnost spolupráce s konkurencí, kopírování úspěšné konkurence, osobní zájmy manažerů. Výsledky výzkumu se vztahují k aktuální pozici post-industriální ekonomiky České republiky.
Klíčová slova: Lokalizace; Investiční atraktivnost; Regionální rozvoj
Název práce: Localization of enterprise activities
Autor(ka) práce: Damborský, Milan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav; Kern, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The first location theories are based on assumptions of perfect competition (J. H. von Thünen, A. Weber). These theories build fundaments for other classic and modern theories of location decision-making process. Modification of perfect competition based on location theories was realized by implementation of assumptions of imperfect competition (H. Hotelling, A. Lösch). The key point of the location service sector theory is the central places theory (W. Christaller). The influence of French background is important in the pole development theory (F. Perroux, G. Myrdal) which is giving the base for interpretation of spatial dimension of modern cluster theory (M. Porter, J. R. Baldwin). The behavioral theory's authors deconstructed the assumptions of rational behaviour of consumers and firms (J. K. Galbraith, J. R. Commons). The following theories explain location decision making processes of international corporations (A. Markusen, R. Vernon, P. Krugman). Tested location factors are based on this theoretical background. The methods used for testing are empirical research, econometric modeling, regional analysis and case studies. Tested location factors are divided into three groups: (1) important for majority of firms irrespective of sector or size characterization; none of mentioned factors, (2) factors important for some sector of size category; tangible costs, nearness of market, complementary services, regional economic growth, personal interests (3) factors insignificant over the sector and size character; nearness of competitors, nearness of suppliers, possibility to gain especial market position, possibility of cooperation with competitors, following of successful competitors, personal managerial interests. Research results are applied to current situation of post-industrial economy of the Czech Republic.
Klíčová slova: Localization; Investment attractiveness; Regional development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika - veřejná správa
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 23. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26422/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: