Vybrané efekty investičnej podpory na štátny rozpočet a zamestnanosť v ČR

Název práce: Vybrané efekty investičnej podpory na štátny rozpočet a zamestnanosť v ČR
Autor(ka) práce: Bolcha, Peter
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Schwarz, Jiří
Oponenti práce: Zemplinerová, Alena; Krajč, Marian
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Politika podpory investícií je v súčasnosti bohato rozšírená po svete. Hromadnosť výskytu a ďalšiu expanziu však nereflektujú akademické výskumy a naopak reálna politika príliš neprihliada ani k pár existujúcim analýzam. Táto práca čiastočne zapĺňa prvú zmienenú medzeru a venuje sa odhadu efektu politiky podpory investícií na štátny rozpočet a na zamestnanosť. Konkrétne, obsahuje návrh a prevedenie cost-benefit kalkulácie vybraných efektov v podmienkach Českej republiky. Pre uplatnenie návrhu v konkrétnom čase a priestore je nutnou podmienkou odhad kauzálneho efektu politiky na investície a nepriamych efektov na trh práce. Z porovnania chovania podporených firiem a kontrolnej skupiny vybranej pomocou stratégie matching estimator vychádza, že podpora mohla zvýšiť investičnú aktivitu najviac o 30% investícií z projektov. Nepriame efekty na trhu práce (výslednica vytesňovacieho a sieťového efektu) na nepodporené firmy sú merané pomocou dynamického modelu zamestnanosti za použitia Heckmanovho modelu selekcie umožňujúceho zohľadniť zánik firiem. Na trhu práce zo strany zahraničných firiem prevažujú mierne pozitívne efekty, i keď po zúžení skupiny na podporené firmy nie sú štatisticky významne odlišné od nuly. Pre výpočet fiškálneho dopadu a dopadu na zamestnanosť je vytvorených niekoľko scenárov používajúcich parametre z ekonometrických odhadov tejto práce a zároveň ďalších štúdií z ČR. Fiškálny náklad prepočítaný na jedno nové pracovné miesto sa pohybuje rádovo v státisícoch korún; v tomto ohľade politika nebola efektívna a čistý náklad je nutné konfrontovať s jej ostatnými cieľmi. Vzhľadom na to, že väčšina podporených firiem už na území ČR operuje dlho pred samotnou podporou, oporu vo výsledkoch tejto práce nenachádzajú ani technologický transfer či iné argumenty. To ukazuje, že opodstatnenosť tejto selektívnej podpory v českých podmienkach s veľkou pravdepodobnosťou stratila svoj význam.
Klíčová slova: fiškálny efekt; cost-benefit analýza; podpora investícií
Název práce: Vybrané efekty investičnej podpory na štátny rozpočet a zamestnanosť v ČR
Autor(ka) práce: Bolcha, Peter
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Schwarz, Jiří
Oponenti práce: Zemplinerová, Alena; Krajč, Marian
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Politika podpory investícií je v súčasnosti bohato rozšírená po svete. Hromadnosť výskytu a ďalšiu expanziu však nereflektujú akademické výskumy a naopak reálna politika príliš neprihliada ani k pár existujúcim analýzam. Táto práca čiastočne zapĺňa prvú zmienenú medzeru a venuje sa odhadu efektu politiky podpory investícií na štátny rozpočet a na zamestnanosť. Konkrétne, obsahuje návrh a prevedenie cost-benefit kalkulácie vybraných efektov v podmienkach Českej republiky. Pre uplatnenie návrhu v konkrétnom čase a priestore je nutnou podmienkou odhad kauzálneho efektu politiky na investície a nepriamych efektov na trh práce. Z porovnania chovania podporených firiem a kontrolnej skupiny vybranej pomocou stratégie matching estimator vychádza, že podpora mohla zvýšiť investičnú aktivitu najviac o 30% investícií z projektov. Nepriame efekty na trhu práce (výslednica vytesňovacieho a sieťového efektu) na nepodporené firmy sú merané pomocou dynamického modelu zamestnanosti za použitia Heckmanovho modelu selekcie umožňujúceho zohľadniť zánik firiem. Na trhu práce zo strany zahraničných firiem prevažujú mierne pozitívne efekty, i keď po zúžení skupiny na podporené firmy nie sú štatisticky významne odlišné od nuly. Pre výpočet fiškálneho dopadu a dopadu na zamestnanosť je vytvorených niekoľko scenárov používajúcich parametre z ekonometrických odhadov tejto práce a zároveň ďalších štúdií z ČR. Fiškálny náklad prepočítaný na jedno nové pracovné miesto sa pohybuje rádovo v státisícoch korún; v tomto ohľade politika nebola efektívna a čistý náklad je nutné konfrontovať s jej ostatnými cieľmi. Vzhľadom na to, že väčšina podporených firiem už na území ČR operuje dlho pred samotnou podporou, oporu vo výsledkoch tejto práce nenachádzajú ani technologický transfer či iné argumenty. To ukazuje, že opodstatnenosť tejto selektívnej podpory v českých podmienkach s veľkou pravdepodobnosťou stratila svoj význam.
Klíčová slova: fiskální efekt; cost-benefit analýza; podpora investic
Název práce: Selected effects of investment incentives on the state budget and employment in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Bolcha, Peter
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Schwarz, Jiří
Oponenti práce: Zemplinerová, Alena; Krajč, Marian
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The policy of investment incentives is applied in majority of countries all over the world. This popularity is in contradiction with rare academic analyses of this phenomenon and those few existing are not reflected by the actual policy. This work intends to partially fill the first gap and is devoted to estimation of fiscal impact of the policy and also its effects on employment. It contains a proposal of cost-benefit calculation and its application in Czech Republic. The necessary condition for any application of this method, one needs to assess causal impact of such policy on investment and also indirect effects in the labour market. Comparison of investment behavior of supported firms and firms from control group (chosen by matching estimator) shows that the extra investment generated (or maybe only accelerated) was at most 30% of contracted amounts. Indirect effects in labour market are estimated via dynamic model of employment using Heckman's treatment of selection. Inquireies show that linkage effects dominate the crowding out effects, signalling that domestic firms on average benefit from the presence of their foreign conterparts. Turning to supported vs. nonsupported firms, this effect diminishes. For estimation of various scenarios of fiscal and employment effects I use results from econometric estimates of this work as well as the other works from Czech environment. The unitary fiscal cost of one job created is several hundred tousand CZK and therefore the net cost has to be confronted with other potencial benefits of policy. With respect to fact that majority of firms resides and operates in Czech Republic prior the incentive award, technological transfer or other positive effects do not find much support in my findings. This indicates that the arguments for the provision of this policy in Czech economy are not valid (any more).
Klíčová slova: fiscal effect; cost-benefit analysis; investment incentives

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomické teorie/Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2004
Datum podání práce: 1. 7. 2010
Datum obhajoby: 21. 3. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14941/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: