Regulace cen roamingu

Název práce: Regulace cen roamingu
Autor(ka) práce: Koblihová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Císař, Jan
Oponenti práce: Gráf, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá problematiku regulace cen roamingových služeb. Cílem práce bylo zodpovědět otázku, zda bylo nezbytné regulovat ceny roamingu na úrovni Evropské unie a jaké má a bude mít důsledky pro jednotlivé subjekty na trhu - zejména spotřebitele, operátory, politiky a taktéž pro jednotný evropský trh. Základní hypotézou je, že regulace cen roamingových služeb vede v konečném důsledku ke snížení užitku spotřebitelů, a proto nedojde k zásadnímu zdokonalení jednotného evropského trhu. V první části práce seznamuje s dosavadním vývojem regulace roamingu a představuje pro a protiregulační argumentaci. V druhé části jsou tyto argumenty diskutovány. Z dostupných dat jsou zkoumány dopady na jednotlivé subjekty na trhu.
Klíčová slova: Roaming; Evropská komise; Regulace
Název práce: The Roaming Regulation
Autor(ka) práce: Koblihová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Císař, Jan
Oponenti práce: Gráf, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis examines the issue of the roaming regulation. The goal was to find out whether it had been necessary to regulate roaming prices at the EU level and what consequences it has and will have for individuals in the market - especially consumers, mobile operators, politicians, and also for the single European market. The basic hypothesis is that the roaming regulation will ultimately lead to a reduction in consumer utility, and therefore there is no substantial improvement to the single European market. The first part describes current developments in the roaming regulation and presents arguments for and against regulation. The second part then discusses the presented arguments. The impact on various market players is examined using the available data.
Klíčová slova: Roaming; European Commission; Regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 30. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30104/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: