Modely diskrétní binární volby

Název práce: Modely diskrétní binární volby
Autor(ka) práce: Lejnarová, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Pánková, Václava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své diplomové práci se zabývám modely diskrétní binární volby. Zkoumám je nejprve z teoretického hlediska, jaká je jejich podstata, jaká jsou jejich specifika a problémy. Postupně rozebírám jednotlivé modely diskrétní binární volby a to lineární pravděpodobnostní model, logitový model a probitový model. Zabývám se jejich odhadem, testováním významnosti jednotlivých koeficientů a shodou modelů s daty. V praktické části se zaměřuji na problematiku životního prostředí a třídění odpadu. Aplikuji jednotlivé modely na získaná data a snažím se vysvětlit, na čem závisí volba jedince mezi ?třídím odpad? a nebo ?netřídím odpad?. Na základě analýzy poté doporučuji, na koho a jakým způsobem zacílit osvětu.
Klíčová slova: třídění odpadu; probit; logit; LPM
Název práce: Discrete binary choice models
Autor(ka) práce: Lejnarová, Šárka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Pánková, Václava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 5. 2007
Datum obhajoby: 12. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5637/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: